Loga projektu


Projekt "Nowe kwalifikacje w nowej pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Nowe kwalifikacje w nowej pracy”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji 1 lipiec 2011 – 30 kwiecień 2013.

Projekt skierowany jest do osób które w ostatnich 6-ciu miesiącach (tj. od 01.01.2011)zostały zwolnione lub ich umowa o pracę wygasła.
Każdy uczestnik musi spełniać następujące warunki:

 • zwolnienie z przyczyn dot. pracodawcy w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne
 • wygaśnięcie umowy o prace w okresie 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu - wygaśnięcie z powodu procesów adaptacyjnych lub modernizacyjnych
 • brak pracy oraz zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • praca w przedsiębiorstwie przechodzącym procesy adaptacyjne i modernizacyjne

Rekrutacja od 01.07.2011 – 31.10.2011

W ramach projektu zapewniamy:

 • Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł
 • Wsparcie pomostowe do 12 miesięcy
 • Pośrednictwo pracy
 • Ciepły posiłek w trakcie kursu
 • Przerwy kawowe
 • Dodatek szkoleniowy 4 zł brutto/godz

Szkolenia:

 • komputerowe – 10 dni
 • busisnessplan + otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej – 10 dni
 • Po szkoleniu buisnessplan z 60 zostanie wyłonionych 30 najlepszych pomysłów które otrzymają dotację.
 • Doradztwo psychologiczne grupowe – 5 dni
 • Doradztwo zawodowe grupowe - 5 dni
 • Opracowanie bilansu kompetencji zawodowych dla każdego uczestnika

Kursy zawodowe dla osób które otrzymają dotację na działalność gospodarczą:

 • Kurs obsługi maszyn sprzątających wraz konserwacją i mechaniką dla 8 os przez 2 m-ce/320 h/os. Program to m.in. zasady bezpieczeństwa, rodzaje podłoży i stosowane techniki czyszczenia wraz z rodzajami środków, obsługa maszyn czyszczących, nauka i praktyka prac konserwacyjnych, nauka i praktyka napraw mechanicznych.
 • Kurs tynkarski i glazurnictwa dla 12 osób. Czas trwania 2 m-ce/320h/os. Program to m.in.: BHP, materiały do wykonywania tynków mozaikowych, technologie wykonywania tynków, dokumentacja techniczna, rysunek do robót tynkarskich, narzędzia i sprzęt, przygotowywanie podłoży, zasady rozmieszczania i układania płytek, zajęcia praktyczne.
 • Kurs pracownika domowej opieki osobistej dla 10 osób. Czas trwania 2 m-ce/320 h/os. Program obejmie m.in: opieka pielęgnacyjno- medyczna, opieka w sferze fizycznej i społecznej, rozpoznanie problemów psychospołecznych i socjalnych osoby zależnej, zasady rehabilitacji i organizacji terapii zajęciowej, udzielania 1-szej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Kursy zawodowe dla osób które zostaną objęte pośrednictwem pracy:

 • Kurs sekretarski z jęz. angielskiego dla 12os.Potrwa 2m-ce/320h/os.(200h teorii 200 praktyki 120 jęz. ang.) Program to m.in. Obsługa urządzeń biurowych, Ms Office, poczty elektronicznej i notesu menedżerskiego, Przygotowywanie pism, korespondencji, uzupełnianie dokumentacji biurowej, Porozumiewanie się w jęz. angielskim w sytuacjach bieżących pracy w biurze i w kontakcie z kontrahentem, klientem, gościem (stopień komunikatywny), prezentacja firmy.
 • Kurs gospodarza domu dla 8 osób. Potrwa 2 /m-ce/320h/os. Program to m.in. Techniki czyszczenia pomieszczeń ( mieszkalnych, biurowych, sanitarnych), wypadki przy pracy i zasady udzielania 1 pomocy, szeroko pojęta chemia gospodarcza, zadania gospodarza domu, częstotliwość wykonywania poszczególnych rodzajów prac( konserwacje, naprawy), Podst. BHP
 • Kurs –uprawnienia na wózki widłowe dla10 os. Obejmie kwalifikacje 3 kat.: III WIO, II WIO,I WIO. Potrwa 1 m-ce/68h/os. Program to m.in: dozór techniczny, typy i budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózków i w czasie pracy wózkami, ładunkoznawstwo, BHP i PPOŻ, praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków 3 kat, wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym. Uczestnicy otrzymają: Świadectwo ukończenia kursu, Certyfikat Unii Europejskiej, zaświadczenie ukończenia kursu, Certyfikat Bezpiecznej Wymiany Butli Gazowej i obsługa wózków zasilanych propan- butanem.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie powyższych kryteriów oraz zgoda na wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów:

 1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie
 2. Karty rejestracyjnej uczestnika w projekcie
 3. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenia o nieuczestniczeniu w innym projekcie współfinansowanym ze środków publicznych.