Czytaj prasę

 

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH

OSOBOWYCH

PRZEZ

ZARZĄD REGIONU ZIEMI ŁÓDZKIEJ

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

Informacje ogólne:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Szanujemy prawo i prywatność, dlatego chcemy Wam przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Administrator danych – kto to?

NSZZ "Solidarność" Region Ziemia Łódzka, 90-229 Łódź, ul. A. Kamińskiego 18, tel. (042) 6772-600 jest administratorem danych. Decyduje o celach przetwarzania danych osobowych, chroni je i zapewnia ich przetwarzanie zgodnie z RODO.

Profilowanie i transfer do Państw trzecich

Udostępnione przez Ciebie dane nie są przetwarzane automatycznie ani profilowane. Nie dokonujemy transferu danych poza kraje EOG czy do organizacji międzynarodowych.

Cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, w zależności od tego na czym polega nasza relacja czy współpraca.

- realizacji uprawnień i obowiązków związkowych wynikających z ustawy o związkach zawodowych oraz statutu NSZZ „Solidarność”, na obszarze ziemi łódzkiej;

- wysyłki newslettera dotyczącego bieżących wydarzeń, szkoleń, ważnych informacji;

- archiwalne i historyczne, w stosunku do posiedzeń Zarządu, Zebrania Delegatów i innych ważnych wydarzeń, które zapisywane są w ramach historii NSZZ Solidarność;

- zawierania umów – w przypadku najmu pomieszczeń bądź zawierania umów o przeprowadzanie szkoleń, umów za pośrednictwem PAOKZ, przy realizacji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Jakie masz prawa?

a) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych nie jest oparte na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoich dane osobowe będą przetwarzane przez różne okresy czasu, uzależnione od celów dla których są przetwarzane oraz przepisów prawa tj. np.

a) 5 lat – w zakresie dokumentów powstałych i związanych z usługami świadczonymi przez administratora

b) do czasu wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania w prawnie uzasadnionych celach administratora

c) do czasu cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania na podstawie zgody

Niejednokrotnie przetwarzamy dane byłych członków dla celów związanych z wysyłką zaproszeń na ważne uroczystości oraz dla celów archiwalnych i historycznych. Dzięki realizacji tych celów możemy publikować książki o wartości historycznej np. zawierające wypowiedzi z wydarzeń takie jak „Zatrzymane w kadrze” czy „Z dziejów NSZZ Solidarność w Regionie Ziemi łódzkiej”.

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych czas przechowywania danych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko naszym zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług, podmiotom przetwarzającym Twoje dane na nasze zlecenie np. Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi hostingowe. Mogą to być w niektórych przypadkach właściwe urzędy skarbowe i banki.

Twoje dane osobowe mogą być także udostępniane organom tj. sądy czy policja - czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Czy mam obowiązek podania danych?

Jeżeli zawierasz z nami umowę, to niejednokrotnie zakres danych jakich żądamy uregulowany jest w przepisach prawa bądź podanie danych jest konieczne do dokonania rozliczenia. Niemożliwe jest zawarcie umowy bez podania danych identyfikacyjnych, danych adresowych czy identyfikatorów.

Niemożliwa jest wysyłka newslettera bez podania adres e-mail.

Zakres danych w kontekście przynależności związkowej został określony w przepisach wewnętrznych o randze krajowej. Niepodanie danych identyfikacyjnych, o zatrudnieniu, czy adresowych uniemożliwia członkostwo.

Podstawy prawne przetwarzania

W każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych oparte na podstawie prawnej, na bazie obowiązujących przepisów.

Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną, uczestnictwo w związku zawodowym, chęć uzyskiwania newslettera na podstawie zgody.

Taką umową może być umowa najmu pomieszczeń, o przeprowadzenie szkolenia czy kursu wzięcia udziału w wyścigu kolarskim czy też jego sponsorowanie.

W przypadku pozostałych celów jak np. windykacja w przypadku niedokonania zapłaty za szkolenie czy najem podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – co to znaczy?

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania

Napisz do nas: sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl