Czytaj prasę

 

Aktualności

Szkolenie z orynacji wyborczej dla strażaków

Dzisiaj, 24 listopada, odbyło się zebranie Międzyregionalnej Sekcji Strażaków Państwowej Straży Pożarnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; Tematem zebrania były sprawy wyborcze; W zebraniu uczestniczył zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Ziemi Łódzkiej Bogdan Osiński, który przeprowadził szkolenie z ordynacji wyborczej.

Sprawa zwolnionego działacza podczas obrad WRDS

23 listopada odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, na którym przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc poinformował zebranych o podpisaniu Zakładowego Układu Pracy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; Na tym samym posiedzeniu przewodniczący przedstawił informację dotyczącą zwolnienia dyscyplinarnego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomska Daniela Serwy.

Niedopuszczalne jest aby pracodawca, którym jest Prezydent Miasta wyrzucał z pracy działacza związkowego, objętego szczególną ochroną prawną. Przewodniczący W. Krenc zaproponował, aby sprawa ta była punktem obrad na kolejnym posiedzeniu WRDS. Wniosek został przyjęty. Więcej na temat tej sprawy tutaj.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Tego samego dnia (23 listopada) Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła Prezydentowi Radomska protokół z kontroli, o którą zwrócił się przewodniczący ZR W. Krenc w związku ze zwolnieniem przewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta w Radomsku. Prezydent nie zgodził się z protokołem kontroli i będzie wnosił uwagi.

Zwolnienie działacza związkowego tematem sesji Rady Miasta w Radomsku

W dniu 22 listopada odbyła się w Radomsku Sesja Rady Miasta, w porządku obrad której został umieszczony punkt: „Informacja na temat dyscyplinarnego zwolnienia z pracy Daniela Serwy, przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomska”; Na sesji Rady Miasta obecny był przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc oraz przewodnicząca Podregionu Radomsko Anna Kaurzel.

Waldemar Krenc podczas swojej wypowiedzi w trakcie obrad podkreślił, iż przyjechał do Radomska, aby szukać porozumienia z prezydentem Radomska, jednak gdy takie nie zostanie osiągnięte, to NSZZ „Solidarność” nie zostawi przewodniczącego Daniela Serwy bez pomocy i będzie walczyć do momentu, aż zostanie on przywrócony do pracy. „Działacz związkowy jest chroniony prawem i bez zgody organizacji związkowej nie może zostać zwolniony z pracy, a określa to artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych” – podkreślił przewodniczący łódzkiej „Solidarności”. Według W. Krenca działania D. Serwy nie wykraczały poza normalną działalność związkową, a więc uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego D. Serwy jakie przedstawił prezydent Radomska jest bezzasadne, natomiast zwolnienie przewodniczącego organizacji związkowej bez zgody organizacji związkowej jest niezgodne z prawem. Przewodniczący W. Krenc kończąc swoje wystąpienie podkreślił jeszcze raz, iż liczy na porozumienie w tej sprawie z prezydentem, jednak przypomniał, iż związek ma wiele narzędzi, którye może stosować w obronie swoich członków i nie zawaha się iż użyć, jeżeli D. Serwa nie zostanie przywrócony do pracy.

Reforma łódzkich DPS-ów

Władze Łodzi przygotowują się do reformy w Domach Pomocy Społecznej; Założenia reformy mówią o połączeniu 13 placówek w cztery zespoły różniące się profilem działalności; Zamiast 13 dyrektorów i dwóch zastępców będzie 4 dyrektorów (dla każdego zespołu) i dwóch zastępców; Zmniejszy się liczba głównych księgowych o 8 etatów, a w administracji ubędzie kilkanaście etatów; Miasto pozbędzie się pracowników pralni i portierni; Ma to dać pewne oszczędności, które mogłyby zamienić się w podwyżki dla pracowników; Mówi się o kwocie 250 zł brutto na etat.

22 listopada na posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się burzliwa dyskusja na temat tej reformy, która następnie przeniosła się na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Uczestniczyli w niej związkowcy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej. Związkowcy nie zgadzają się na redukcję etatów. - Nie chcemy tych 250 zł podwyżki. To koszt zwolnienia naszych kolegów i koleżanek. Weźcie sobie te pieniądze! - wykrzyczała z mównicy Maria Tokarska, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Pomocy Społecznej Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, co zostało nagrodzone oklaskami pracowników DPS. Przewodnicząca Sekcji nie zgadza się również z zarzutami dyrektora Wydziału Zdrowia, że personel DPS jest mało kompetentny.

Kolejna sesja Rady Miasta poświęcona reformie DPS-ów odbędzie się w grudniu.

Łamanie prawa wobec Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Jysk Sp. z o.o. w Radomsku

W dniu 20 listopada 2017 r odbyło się listopadowe posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, na którym miedzy innymi przyjęte zostało stanowisko w sprawie sytuacji w Jysk.

Członkowie ZR stanowczo w nim zaprotestowali przeciwko łamaniu prawa wobec Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk w Radomsku. „Na wniosek JYSK Sp. z o.o., w ciągu krótkiego okresu czasu, na polecenie właściwej Prokuratury z udziałem Sądu Rejonowego w Radomsku, policja dwukrotnie nakazała Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wydanie deklaracji członkowskich. Jest to bezprzykładny atak na niezależność związku zawodowego” – czytamy w stanowisku. W dalszej części stanowiska członkowie ZR podkreślają, iż związek zawodowy nie ma obowiązku informowania pracodawcy o imiennej liście członków, a zarekwirowanie deklaracji członkowskich i włączenie ich w poczet zebranego materiału dowodowego może skutkować ujawnieniem nazwisk członków związku pracodawcy, na co nie godzą się sami członkowie związku. Zarząd Regionu na koniec zwraca się do organów sprawiedliwości, aby działały zgodnie z gwarantowanymi Konstytucją RP prawami i wolnościami związkowymi oraz dobrem społecznym a nie w interesie pracodawcy zwalczającym niezależny związek zawodowy (pełny tekst stanowiska tutaj).

Spór zbiorowy w Porcie Lotniczym Łódź-Lublinek

Od stycznia tego roku trwa spór pomiędzy związkowcami z NSZZ „Solidarność” a pracodawcą w Porcie Lotniczym Łódź-Lublinek; Spór dotyczy głównie spraw płacowych; Na propozycje pracodawcy nie zgadza się zdecydowana większość pracowników Lotniska.

17 listopada br. odbył się kolejny etap rokowań z pracodawcą, na którym związkowcy przedstawili swoje propozycje. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Piotr Ścieśko. Pracodawca ma odnieść się do tych propozycji na kolejnym spotkaniu, które zostało zaplanowane na 29 listopada.

Świadek Historii - Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" nagrodzony

17 listopada w Sali Lustrzanej Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej odbyła się gala podsumowująca V edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”; Nagroda ta jest lokalnym odpowiednikiem „Kustosza Pamięci Narodowej” i przyznawana jest przez Instytut Pamięci Narodowej osobom oraz instytucjom, które w szczególny sposób zasłużyły się w upamiętnianiu historii;
W tej edycji wyróżniono gen bryg Aleksandra Arkuszyńskiego (pośmiertnie), Władysława Korowajczyka, Wiesławę (pośmiertnie) i Antoniego Piontka, Monikę Rolińską-Jaros i Jakuba Jarosa, ppłk Jerzego Urbankiewicza (pośmiertnie) oraz Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.


RZŁ NSZZ "Solidarność" nagrodę otrzymał m.in. za organizację obchodów świąt i rocznic narodowych, inicjowanie tworzenia miejsc pamięci w Łodzi i regionie, organizowanie wystaw, sesji popularnonaukowych oraz inscenizacji popularyzujących najnowszą historię Polski. Laudację dotyczącą RZŁ NSZZ „Solidarność” wygłosił naczelnik Archiwum łódzkiego Oddziału IPN Paweł Perzyna.
Nagrody wręczał dyrektor łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz Rogut. W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” nagrodę odebrał przewodniczący Waldemar Krenc, który na koniec zabrał głos w imieniu nagrodzonych. Na gali obecni byli również zastępca przewodniczącego ZR Bogdan Osiński, sekretarz ZR Ireneusz Wach, a także pierwszy przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu Regionalnego łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki.
Gala została uświetniona występem artystów łódzkiego Teatru Wielkiego oraz studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>