Czytaj prasę

 

Zarząd organizacji

Komisja zakładowa

Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku reprezentuje członków Związku należących do danej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku wobec pracodawcy, zawiera zakładowe układy zbiorowe pracy na zasadach określonych przepisami prawa powszechnego oraz posiada inne uprawnienia, wynikające z tychże przepisów, a także może przekazać swoje uprawnienia komisji zakładowej (jeśli władzą wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku jest zakładowa komisja koordynacyjna), komisji podzakładowej, wydziałowej lub oddziałowej

Realizuje uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach zawodowych

Pracodawca przed podjęciem decyzji ma obowiązek informowania i konsultowania ze związkami zawodowymi następujących spraw:

 1. wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (art. 38 k. p.) – komisja w ciągu 5 dni daje pisemną opinię
 2. zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 par. 3 k. p.) – komisja w ciągu 3 dni daje pisemną opinie
 3. zwolnienia natychmiastowego ze względu na długą nieobecność pracownika w pracy (art. 53 par.4 k. p.) – komisja w ciągu 3 dni daje pisemną opinię
 4. regulaminu wynagradzania (art. 772 par.4 k. p.)
 5. regulaminu pracy (art.1042 par. 1 k. p.) – komisja ma 30 dniowy termin na negocjacje i porozumienie między związkowe
 6. wydłużenia okresu rozliczeniowego (czas pracy), (art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych)
 7. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych lub wymagających długiego wysiłku fizycznego lub umysłowego, które mogą być wykonywane w nocy (art. 1517 par. 4 k. p.)
 8. sprzeciwu pracownika ukaranego karą porządkową (art. 112 par.1 k. p.)
 9. planu urlopów (art. 163 par. 1 k. p.)
 10. zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w czasie ciąży, a także urlopu macierzyńskiego (art. 177 par. 1 k. p.)
 11. zawieranie , zmiany i wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 2417 par. 1 pkt.1, art. 2419 par. 1 oraz art. 24123 k. p.)
 12. powołanie komisji pojednawczej ustalenia działania (art.244 par. 3 k. p.)
 13. zwolnienie społecznego inspektora pracy (art. 13 ust. 1 ustawy o społecznej inspekcji pracy, Dz. U. nr 35 poz. 163 ze zmianami)
 14. regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przyznawania świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o Zw. zaw. oraz art. 8 ust. 2 ustawy o funduszu socjalnym , Dz. U. z 1996 roku nr 70 poz. 335 ze zmianami)
 15. zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych (art. 2 ustawy o zwolnieniach grupowych)
 16. zawarcie porozumienia w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych)
 17. regulaminu nagród i premiowania (art.27 ust. 3 ustawy o zw. zaw.)
 18. udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy (art. 25 ust. 1 ustawy o zw. zaw.)
 19. udostępnienie pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy (art. 33 ustawy o zw. zaw.)
 20. pobieranie na pisemny wniosek związków zawodowych i zgodę pracownika, z jego wynagrodzenia składki związkowej (art. 331 ustawy o zw. zaw.)
 21. zawieranie porozumienia w sprawie stanowisk, na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje  (par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U.  nr .60 poz. 279 z 1996r.)

Zakładowa organizacja związkowa może podejmować działania poza zakładem pracy – samodzielnie lub na mocy pełnomocnictwa – między innymi:

 1. podjęcie działalności gospodarczej – ustawa z dnia 02.07.2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej
 2. ustanowienie fundacji – art. 2 ust. 1 ustawy o fundacjach (Dz. U. nr 46 z 91 roku z późniejszymi zamianami)
 3. zgłoszenie udziału w postępowaniu karnym jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego objętego zadaniami statutowymi związku zawodowego – art. 81 par.1 kodeksu postępowania karnego.
 4. występowanie do Zarządu Regionu lub Komisji Krajowej o podjęcie działań będących w kompetencji tych organów dotyczących:
  1.     wniosku o zmiany ustaw lub innych aktów prawnych w zakresie spraw objętych zadaniami związków zawodowych
  2.     wniosku do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów praw i ubezpieczeń społecznych
 5. komisja zakładowa organizuje wybór społecznego inspektora pracy
 6. pośredni udział w nadzorze i kontroli przestrzegania przepisów pracy i bhp poprzez współpracę z PIP

Komisja zakładowa - podejmuje uchwały:

 1. co do przeznaczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 2. w przedmiocie zatrudnienia awansowania, premiowania i rozwiązywania umów o pracę
 3. podejmuje uchwałę o osobach szczególnie chronionych, na jaki okres i przekazuje pracodawcy

Komisja zakładowa – zawiera z pracodawcą umowy ustalające warunki pracy i płacy

Komisja zakładowa – wybiera członków prezydium komisji zakładowej, reprezentuje związek wobec pracodawcy, ocenia pracę prezydium, uchwala budżet w zakresie swojej działalności, podejmuje decyzję w sprawie wejścia w spór zbiorowy czy też w strajk.

Przedstawiciele Komisji Zakładowych conajmniej raz w miesiącu powinni kontaktować się z Działem Regionalnym ZR w celu: uzyskania  informacji o pracach i zadaniach Związek na różnych szczeblach organizacyjnych, pobierania informatorów związkowych i komunikatów bieżących itp.

Przedstawiciele Komisji Zakładowych powinni brać udział w uroczystościach organizowanych przez Związek a także w akcjach protestacyjnych.