Czytaj prasę

 

Sprawozdawczość

  • UWAGA !!! Zmiana ustawy o rachunkowości - wprowadzenie kategorii jednostki mikro

Nowelizacja ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2014 r. póz. 1100 ze zm.) weszła w życie 5.09.2014 r. i będzie miała zastosowanie już do sprawozdań sporządzanych za rok 2014.

Wprowadzono kategorię podmiotów mikro, które mogą sporządzać uproszczony raport składający się tylko z bilansu z informacjami uzupełniającymi oraz z rachunku zysków i strat.

Jednostkami mikro - w myśl ustawy są: stowarzyszenia, związki zawodowe,   organizacje   pracodawców,   …;

Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. la pkt 2 Nie prowadzące działalności gospodarczej) może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. W praktyce przepis ten zwalnia z obowiązku dokonywania odpisów aktualizujących wartość składników aktywów oraz tworzenia rezerw.

  • Sprawozdanie finansowe jednostek mikro

Podstawowa Jednostka Organizacyjna NSZZ „Solidarność jako podmiot mikro będzie mogła sporządzać sprawozdanie finansowe według "nowego" załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości obejmującego bardziej uproszczony zakres informacyjny:

- bilansu (wraz z informacjami ogólnymi) oraz

- rachunku zysków i strat.

Jednostki mikro mogą nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem że niektóre informacje objęte zakresem informacyjnym tego sprawozdania zostaną przez te jednostki ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

Stosowanie uproszczeń przewidzianych w ustawie zmieniającej nie jest obowiązkowe. Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w jednostce mikro powinien podjąć uchwałę o wdrożeniu tych uproszczeń. Warunkiem stosowania uproszczeń jest uchwała w tej sprawie władzy wykonawczej zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Podjęcie uchwały o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro spowoduje konieczność aktualizacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

Dochody z działalności statutowej są zwolnione z podatku na podstawie Art. 17 ust. l pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co należy uwzględnić w deklaracjach i zeznaniu CIT.

Organizacje związkowe są zobowiązane do umożliwienia dokonania czynności kontrolnych upoważnionym pracownikom organów podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej zgodnie z par 44 Statutu.

  • Do kiedy powinna być podjęta decyzja

Decyzja o przyjęciu statusu mikro może zapaść w dowolnym czasie, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, czyli w przypadku sprawozdań za 2014 r. - najpóźniej do końca marca (tj. trzy miesiące od dnia bilansowego). Do tego czasu sprawozdanie finansowe musi zostać podpisane przez właściwe osoby (tj. przewodniczącego i skarbnika) z informacją kiedy to nastąpiło.

Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu danego podmiotu do kategorii mikro, to będzie on musiał sporządzić sprawozdanie finansowe tak jak duża firma, czyli według wzoru określonego w załączniku nr l ustawy o rachunkowości.

Przygotował Bogdan Osiński

pliki do pobrania:

Wzór Uchwały o przyjęciu statusu jednostki mikro

Wzór Sprawozdania finansowego


 

  • Wzór  oświadczenia, które komisje zakładowe składają do Urzędu Skarbowego

 

                                                                          data ...............................

                                                                    Urząd Skarbowy

                                                                    .....................................

 

            Zgodnie z art. 25 ust 5 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz.654 z późniejszymi zmianami) oświdczamy, iż nie osiągamy przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1 a pkt.1 oraz   nie dokonujemy wydatków na cele inne niż określone  w art.17 ust. 1 b tj. na cele statutowe określone w art. 17 ust.1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

            Jednocześnie oświadczamy, iż w przypadku zmiany stanu faktycznego zobowiązujemy się, bez wezwania Urzędu, do stosowania przepisów art.25 ust. 1,4 oraz znane są nam obowiązki wynikające z art. 27 ust. 1 i 2 dotyczące składania rocznego zeznania podatkowego.

 

 

                                                                                                podpis

 


  • Wzór bilansu

 

…………………………………………………………………..

Nazwa organizacji

 

BILANS / sporządzony na dzień 31.12. 2....r.

 

AKTYWA

01-01-201...

31-12-201...

A

Majątek trwały

 

 

1

Wartości niematerialne trwałe

 

 

2

Rzeczowy majątek trwały

 

 

3

Finansowy majątek trwały

 

 

B

Majątek obrotowy

 

 

1

Zapasy rzeczowych składników majątku

 

 

2

Należności i roszczenia

 

 

3

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 

 

4

Środki pieniężne

 

 

C

Rozliczenia międzyokresowe czynne

 

 

SUMA AKTYWÓW

 

 

PASYWA

 

 

A

Fundusze własne

 

 

1

Fundusz statutowy

 

 

2

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

 

 

3

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

 

 

4

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

 

B

Rezerwy

 

 

C

Zobowiązania długotermin. z tytułu kredyt, i pożycz.

 

 

D

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

 

1

Zobowiązania

 

 

2

Fundusze specjalne

 

 

E

Rozlicz, m-okresowe bierne i przych. przyszłych okresów

 

 

SUMA PASYWÓW

 

 

 

sporządził

 

zatwierdził 


  • Wzór rachunku zysków i strat

 

 

…………………………………………………..

Nazwa organizacji

 

Rachunek Zysków I Strat za okres 01-01-2.... do 31-12-2....

 

 

 

01-01-2....

31-12-2....

A

Przychody z działalności statutowej

 

 

1

Składki brutto określone statutem

 

 

2

Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje

 

 

 

nieodpłatana działalność statutow

 

 

 

odpłatna działlnośc statutowa

 

 

B

Koszty realizacji zadań statutowych

 

 

 

Koszty statutowe

 

 

C

Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)

 

 

D

Koszty administracyjne

 

 

1

Amortyzacja

 

 

2

Zużycie materiałów i energii

 

 

3

Usługi obce

 

 

4

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

 

 

5

Pozostałe

 

 

E

Pozostałe przychody (niewymien. w póz. A i G)

 

 

F

Pozostałe koszty (nie wymień, w póz. B, D i H)

 

 

G

Przychody finansowe

 

 

H

Koszty finansowe

 

 

l

Zysk (strata) brutto na całokszt. działalności (C-D+E-F+G-H)

 

 

J

Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

1

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

 

 

2

Straty nadzwyczjne - wielkość ujemna

 

 

K

Zysk (strata) (I+J1-J2)

 

 

I

Różnica zwiekszajaca koszty roku nastepnego ( - )

 

 

II

Różnica zwiekszajaca przychody roku nastepnego ( + )

 

 

 sporządził

 

zatwierdził