Czytaj prasę

 

Aktywni

„Aktywni, kompetentni, potrzebni”

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019 – 31.07.2020

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” realizuje projekt, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczneji zamieszkują na obszarze powiatów łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski i łęczycki. Wsparcie odbywa się poprzez realizację indywidualnego programu reintegracji obejmującego rozbudowany program aktywizacji.

Wsparcie obejmuje instrumenty:

Aktywizacji Społecznej w tym

·         określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej

·         poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe,

·         warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej

·         szkolenia z kompetencji kluczowych (kursy komputerowe),

Aktywizacji Zawodowej w tym

·         szkolenia zawodowe

·         staże zawodowe

·         pośrednictwo pracy

Harmonogram wsparcia w załączniku harmonogram.pdf

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 386 711,26 zł
Kwota dofinansowania: 367 375,69 zł