Czytaj prasę

 

Komisja Rewizyjna

Zakładowa komisja rewizyjna

Funkcjonowanie i zakres kompetencji określone są w Uchwale nr 2   XIX KZD ws. zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 44 ust 9 Statutu NSZZ "Solidarność" określa zasady funkcjonowania komisji rewizyjnych.

§ 1

Komisja rewizyjna w danej jednostce organizacyjnej Związku jest władzą kontrolną, o której mowa w § 44 Statutu NSZZ "Solidarność", zwany dalej Statutem.

Władza stanowiąca jednostki organizacyjnej Związku wybiera i może odwoływać członków komisji rewizyjnej zgodnie z zasadami określonymi przez Statut i uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 2

Komisja rewizyjna nie jest uprawniona do reprezentowania jednostki organizacyjnej Związku na zewnątrz Związku.

§ 3

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej i jej prezydium w zakresie działalności finansowej oraz zgodności jej działania z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego oraz prawa powszechnie obowiązującego.

2. Komisja rewizyjna po pisemnym powiadomieniu władzy wykonawczej, o której mowa w ust.1, może dokonać kontroli władzy podrzędnej jednostki organizacyjnej Związku, jeśli uprzednio o niniejszej kontroli powiadomi władzę, która ma być objęta kontrolą i władzę wykonawczą, którą kontroluje. Powyższe powiadomienia - władzy wykonawczej i władzy mającej być objętą kontrolą - muszą być dokonane nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kontroli. Wraz z powyższymi zawiadomieniami, we wskazanym powyżej terminie, komisja rewizyjna zobowiązana jest zawiadomić:

1) zarząd regionu, jeśli kontrolą objęta będzie władza jednostki Związku podrzędnej wobec tego regionu,

2) komisję zakładową, międzyzakładową, zakładową komisję koordynacyjną i komisję podzakładową, jeśli kontrolą objęta będzie władza wewnętrznej jednostki organizacyjnej Związku odpowiednio w organizacji zakładowej, międzyzakładowej, zakładowej organizacji koordynacyjnej oraz organizacji podzakładowej,

3) władzę wykonawczą branżowej jednostki organizacyjnej Związku, jeśli kontrolą będzie objęta władza podrzędnej jej branżowej jednostki organizacyjnej Związku.

3. Kontrolą, o której mowa w ust. 2, może być objęta każda władza jednostki organizacyjnej Związku podrzędnej, w tym niekoniecznie bezpośrednio podrzędnej.

4. W przypadku wprowadzenia zarządu komisarycznego w jednostce organizacyjnej Związku przez zarząd regionu lub Komisję Krajową, zgodnie z postanowieniami §§ 56 i 58, obowiązki komisji rewizyjnej tej jednostki organizacyjnej Związku przejmuje odpowiednio regionalna komisja rewizyjna i Krajowa Komisja Rewizyjna.

5. Władza stanowiąca danej jednostki organizacyjnej Związku i jednostki organizacyjnej Związku nadrzędnej może wyznaczyć szczegółowe zadania komisji rewizyjnej mieszczące się odpowiednio w zakresie określonym w ust. 1.

§ 4

Postanowienia komisji rewizyjnej nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku nie są wiążące wobec komisji rewizyjnej jednostki organizacyjnej Związku podrzędnej za wyjątkiem określonych w Statucie i niniejszej Uchwale, a w szczególności w ust. 2.

Komisja rewizyjna nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku może polecić dowolnej komisji rewizyjnej podrzędnej jednostki organizacyjnej Związku podjęcie działań kontrolnych mieszczących się w zakresie jej kompetencji oraz zażądać przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień, które winny być jej przekazane nie później niż miesiąc od chwili przekazania polecenia komisji rewizyjnej podrzędnej jednostki organizacyjnej Związku.

§ 5

1. Komisja rewizyjna ma prawo zażądać zwołania posiedzenia władzy stanowiącej, które władza wykonawcza zobowiązana jest zwołać nie później niż dwa miesiące od chwili przedstawienia powyższego żądania, a w przypadku zwołania sesji Krajowego Zjazdu Delegatów nie później niż 3 miesiące od przedstawienia żądania przez Krajową Komisję Rewizyjną.

2. Komisja rewizyjna zwołuje posiedzenie władzy stanowiącej w przypadkach, gdy władza wykonawcza nie zwoła go w terminach, o których mowa w § 59 Statutu.

3. Komisja rewizyjna podczas posiedzenia władzy objętej jej kontrolą ma prawo żądać powtórzenia głosowania jak również przeprowadzenia głosowania imiennego, jeśli uzna, że podejmowana decyzja jest sprzeczna z postanowieniami co najmniej jednego z następujących aktów prawnych:

1) Statutu,

2) aktów prawa stanowionych przez organy państwowe i samorządowe, które dotyczą Związku lub tylko danej jednostki organizacyjnej Związku,

3) aktów prawa wydanych przez władze Związku, które są wiążące dla kontrolowanej władzy,

a także w przypadku, gdy komisja rewizyjna uzna, że podejmowana decyzja może wywołać skutki finansowe zagrażające właściwemu funkcjonowaniu danej jednostki organizacyjnej Związku.

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust 3, przysługuje uprawnionym do tej czynności przedstawicielom lub przedstawicielowi komisji rewizyjnej. Głosowanie, którego oni zażądają, musi odbyć się na tym samym lub na najbliższym posiedzeniu.

§ 6

Komisja rewizyjna ma prawo żądania zwołania posiedzenia każdej władzy kontrolowanej, w tym również władzy jednostki organizacyjnej Związku kontrolowanej, zgodnie z postanowieniami § 3 ust.2 i 3, w celu przedstawienia jej wyników kontroli i wniosków formalnych. Posiedzenie to powinno odbyć się nie później niż miesiąc od chwili przedstawienia niniejszego żądania, a w przypadku władzy stanowiącej dwa miesiące.

§ 7

Komisja rewizyjna podejmuje swe postanowienia w formie uchwał, decyzji i stanowisk. Dla ich ważności niezbędne jest ich przyjęcie zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu, co najmniej połowy członków komisji rewizyjnej.

§ 8

Komisja rewizyjna dla określonych czynności kontrolnych uprawniona jest powołać zespół złożony z członków komisji rewizyjnej i przekazać mu odpowiednie kompetencje. Również dla wykonania określonych zadań kontrolnych komisja rewizyjna może upoważnić osoby lub osobę spoza jej składu (np. biegłego rewidenta), z tym jednak zastrzeżeniem, że dokonane przez te osoby lub osobę ustalenia stają się ustaleniami komisji rewizyjnej po ich zatwierdzeniu przez komisję rewizyjną lub upoważniony do tego zespół.

W przypadku prowadzenia kontroli władzy podrzędnej jednostki organizacyjnej Związku, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3, członek komisji rewizyjnej będący członkiem tej podrzędnej jednostki organizacyjnej Związku jest wyłączony z czynności kontrolnych dokonywanych wobec jej władz. Nie wyklucza to jednak prawa jego udziału w głosowaniu przy przyjęciu przez komisję rewizyjną na plenarnym jej posiedzeniu sprawozdania z tej kontroli oraz innych ustaleń związanych z tą kontrolą.

§ 9

1. Komisja rewizyjna suwerennie podejmuje decyzje ustalające swą wewnętrzną organizację działania z uwzględnieniem postanowień Statutu i innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego ją wiążących.

2. Podejmując decyzje, o których mowa w ust. 1, komisja rewizyjna powinna uwzględnić również zadania, o których mowa w § 3 ust. 5.

3. Komisja rewizyjna spośród swoich członków wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego przy zachowaniu zasad, o których mowa w § 50 ust. 2 pkt 3-7 Statutu.

4. Przewodniczący kieruje pracami komisji rewizyjnej i reprezentuje ją w kontaktach z innymi władzami jednostek organizacyjnych Związku z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 4 i § 8 ust. 1.

5. Na wniosek przewodniczącego może być powołane prezydium komisji rewizyjnej, w skład którego prócz przewodniczącego wchodzą:

1) zastępca lub zastępcy przewodniczącego,

2) sekretarz,

3) członkowie prezydium.

6. Komisja rewizyjna może nie powołać prezydium, a na wniosek przewodniczącego ustalić każdą z funkcji, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, a także funkcje kierowników poszczególnych stałych zespołów.

7. Zakres zadań i kompetencji prezydium oraz związanych z funkcjami, o których mowa w ust. 6, ustala komisja rewizyjna.

8. Wyboru na funkcje, o których mowa w ust. 5 i 6, dokonuje komisja rewizyjna przy zachowaniu zasad obowiązujących przy wyborze członków prezydium władzy wykonawczej, o których mowa w § 51 ust.2 Statutu.

9. Odwołanie z pełnienia danej funkcji dokonuje komisja rewizyjna zgodnie z zasadami określonymi przy wyborze na daną funkcję, a w szczególności wniosek o odwołanie z pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 5 i 6, może postawić wyłącznie przewodniczący.

10. Osoba pełniąca funkcję przewodniczącego oraz funkcję, o których mowa w ust. 5 i 6, może złożyć pisemnie rezygnację z jej pełnienia. Rezygnacja jest ważna z momentem jej przedstawienia komisji rewizyjnej.

§ 10

Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku zobowiązana jest zapewnić środki i warunki dla działania komisji rewizyjnej oraz wykonywania przez nią niezbędnych zadań kontrolnych.

Na wniosek komisji rewizyjnej lub władzy wykonawczej może być zawarte porozumienie precyzujące techniczną stronę wykonywania przez nią zadań kontrolnych, a w szczególności sposób powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli i przygotowania przez władzę wykonawczą warunków dla przeprowadzenia kontroli.

§ 11

1. Komisja rewizyjna winna przed rozpoczęciem czynności kontrolnych powiadomić władzę, która będzie objęta kontrolą określając jednocześnie zakres tej kontroli i termin rozpoczęcia. Okres pomiędzy powiadomieniem a rozpoczęciem kontroli powinien być nie krótszy, niż 14 dni chyba, że zawarte porozumienie, o którym mowa w § 10 ust. 2 stanowi inaczej. Wyprzedzenie czasowe, o którym tu mowa, nie dotyczy kontroli kasy.

2. Władza kontrolowana jest zobowiązana przedstawić osobom kontrolującym żądaną dokumentację, oraz udzielać stosownych wyjaśnień, w tym również w formie pisemnej.

3. Czynności kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną dotyczą w szczególności:

1) w zakresie działalności finansowej:

a) całokształtu działalności finansowej i majątkowej oraz określenia kondycji finansowej danej jednostki organizacyjnej Związku, w tym kwestii związanych z ewentualnymi zadłużeniami,

b) prawidłowości prowadzonej dokumentacji finansowej oraz jej zgodności ze stanem faktycznym,

c) realizacją wydatków zgodnie z uchwalonym budżetem danej władzy i wykonywaniem przez nią innych zobowiązań określonych w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów,

d) gospodarki majątkiem danej jednostki organizacyjnej Związku,

2) w zakresie zgodności działania z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego co do:

a) uchwalonych dokumentów ( w tym uchwał i decyzji) zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwał władz nadrzędnych jednostek organizacyjnych Związku obowiązujących daną władzę,

b) reprezentowania danej władzy na zewnątrz,

c) sposobu podejmowania postanowień danej władzy,

d) sposobu gromadzenia i zabezpieczania dokumentacji danej władzy,

3) w zakresie przepisów obowiązującego prawa:

a) badania zgodności postanowień i czynności podejmowanych przez daną władzę z obowiązującym prawem,

b) wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych wobec odpowiednich urzędów państwowych i samorządowych,

§ 12

Przedstawiciele komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach władzy, którą kontrolują oraz w posiedzeniach władzy aktualnie przez nią kontrolowanej, a także jej prezydium oraz w posiedzeniach różnych komisji i zespołów powołanych przez tę władzę.

Komisja rewizyjna ma prawo wglądu do sprawozdań i innych dokumentów - które to sprawozdania i dokumenty dana władza winna posiadać - dotyczących działalności agend i podmiotów tworzonych lub współtworzonych przez daną jednostkę organizacyjną Związku lub, wobec których dana jednostka organizacyjna Związku posiada uprawnienia właścicielskie.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą być przedstawione komisji rewizyjnej nie później niż 14 dni od chwili przedstawienia żądania.

W trakcie posiedzeń danej władzy upoważniony członek komisji rewizyjnej może zabierać głos w:

1) sprawach mieszczących się w zakresie kontrolnym komisji rewizyjnej,

2) sprawach proceduralnych,

3) przedstawianiu spraw związanych z działalnością komisji rewizyjnej.

§ 13

Z przeprowadzonej przez komisję rewizyjną kontroli sporządzony jest pisemny protokół.

Przed przyjęciem przez komisję rewizyjną protokółu, o którym mowa w ust. 1, osoby odpowiedzialne w imieniu danej władzy za przedmiot kontroli mają prawo zapoznania się z protokółem i wniesienia do niego, w terminie 14 dni, uwag na piśmie. Nieuwzględnione przez komisję rewizyjną uwagi stanowią załącznik do protokółu.

Komisja rewizyjna przekazuje kontrolowanej władzy dokumenty będące rezultatem dokonanej kontroli wraz z załączonymi wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi, która nie później niż 2 miesiące od chwili ich otrzymania powinna ustosunkować się do zawartych tam ustaleń, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Komisja rewizyjna w zakresie kontrolnym, o którym mowa w § 3 ust. 1, może kierować do władzy wykonawczej wnioski o podjęcie stosownych decyzji.

W szczególności dotyczyć to może wniosków o wprowadzenie zarządu komisarycznego lub uregulowania danej kwestii, a w przypadku Komisji Krajowej interpretacji Statutu lub uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.

W przypadku podjęcia przez Komisję Krajową uchwały interpretującej Statut lub uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów, jeśli zdaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej ta interpretacja jest nieprawidłowa, wówczas może ona wnioskować o dokonanie oceny tej uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów zgodnie z postanowieniem § 61 ust.3 Statutu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Traci moc Uchwała nr 4 X KZD.