Czytaj prasę

 

Internowani 1981-1982

Wykaz

osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, oraz osób z regionu łódzkiego internowanych w innych ośrodkach odosobnienia na terenie kraju

 

Do internowania członków opozycji czyniono przygotowania już w 1980 r. Dla potrzeb stanu wojennego utworzono 52 ośrodki internowania. Akcja internowania (opatrzona kryptonimem „Operacja Jodła") rozpoczęła się już 12 grudnia od godziny 23.00, jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego. Tej nocy internowano ponad 3 tys. osób. Do końca stanu wojennego wydano 10 132 decyzje o internowaniu w stosunku do 9 736 osób (dla niektórych wielokrotnie). Obok przywódców i doradców NSZZ "Solidarność" internowano również działaczy innych organizacji opozycyjnych, takich jak  NSZZ RI, NZS, KIK, KPN, ROPCiO. Z czasem liczba ośrodków odosobnienia malała - zwalniano także osoby internowane. „Najoporniejszych” zwolniono w grudniu 1982 r.

Ponieważ do chwili obecnej nie ujawniono ani nie opublikowano pełnej listy osób internowanych w naszym regionie, podjąłem się opracowania takiego wykazu. Obejmuje on osoby internowane w regionie łódzkim, obejmującym ówczesne województwa: łódzkie, sieradzkie, piotrkowskie i skierniewickie. W pierwszych dniach stanu wojennego nie było jeszcze w regionie łódzkim specjalnie do tego celu przygotowanych ośrodków odosobnienia. Internowanych osadzono po prostu w istniejących zakładach karnych, np. w Sieradzu, Łęczycy i Łowiczu. Przed świętami Bożego Narodzenia przetransportowano osadzone tymczasowo w zakładach karnych kobiety do Olszynki Grochowskiej, skąd następnie zostały przewiezione do Gołdapi. Mężczyzn w pierwszej dekadzie stycznia 1982 roku przetransportowano do świeżo utworzonego Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. W swojej interwencji „Pro memoria” z 16.04.1982 roku abp. Dąbrowski wspomina o przeniesieniu grupy internowanych z Łęczycy do Łowicza w dniu 7 stycznia 1982 roku. W pierwszych dniach sierpnia 1982 roku ok. 40 internowanych pozostałych w Łowiczu po wcześniej dokonywanych zwolnieniach, zostało przewiezionych do Ośrodka Odosobnienia zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Kwidzyniu. Jednocześnie Ośrodek Odosobnienia w Łowiczu zlikwidowano.

Wykazem objąłem 362 osoby, zarówno internowane w ośrodkach odosobnienia oraz zakładach karnych położonych na terenie regionu łódzkiego, a także pochodzące z tego regionu a internowane w innych częściach kraju. Liczba ta, jakkolwiek zbliżona do rzeczywistej, jest niepełna, bowiem Wykaz, jak wcześniej pisałem,  ma charakter pionierski.

Z lektury Wykazu wynika, że 13 grudnia 1981 roku internowano 210 osób (w tej liczbie znajdują się osoby, które w rzeczywistości zostały zatrzymane w ostatniej godzinie poprzedzającej wprowadzenie stanu wojennego). Trzydzieści cztery osoby z tego „pierwszego rzutu” zostały zwolnione jeszcze do końca grudnia tego roku. Do końca 1981 roku internowano razem 252 osoby. W przypadku pięciu osób nie udało się ustalić daty internowania. Najstarsza, umieszczona w Wykazie, osoba internowana miała wtedy 66 lat (dla sześciu osób brak jest danych na temat wieku), zaś dwie najmłodsze osoby liczyły po 21 lat. Ciekawie przedstawia się liczba internowanych w poszczególnych przedziałach wiekowych. W wykazie znajduje się 116 osób w wieku 21-30 lat, 149 osób w wieku 31-40 lat, 66 osób w wieku 41-50 lat i 25 osób powyżej 50 lat. Najwięcej internowanych umieszczonych w Wykazie, bo aż 198 osób zamieszkiwało w momencie internowania w Łodzi. (dla 6 osób brak danych na ten temat).

 

            Podstawowymi źródłami do sporządzenia niniejszego Wykazu były:

  1. Ankieta Internowanego, do której formularz przygotowany specjalnie dla potrzeb tego Wykazu, opracowałem w ramach pracy w Związkowym Ośrodku Dokumentacji Zarządu Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność”. Został on rozesłany pod adresy osób internowanych ustalone przez pracowników łódzkiej „Solidarności” dla potrzeb organizatorów Rocznicowego Spotkania Internowanych Regionu Łódzkiego. Niestety, nie wszyscy internowani odpowiedzieli na ankietę
  2. Listy sporządzone przez samych internowanych na terenie ośrodków odosobnienia. Do niniejszego Wykazu wykorzystane zostały dwie takie listy: znajdująca się w posiadaniu p. Adama Głowackiego lista z dnia 16.02.1982 roku obejmująca 119 osób, z podziałem na cele, oraz znacznie krótszy wykaz będący w posiadaniu p. Janusza Stelmacha, w którym umieszczono 29 osób. Również ten wykaz ułożony jest wg. cel.
  3. Listy internowanych sporządzone przez niektóre regionalne struktury „Solidarności” w regionie łódzkim na potrzeby niniejszego opracowania. Te odtwarzane najczęściej z pamięci listy, jakkolwiek bardzo pomocne, zawierają jednak wiele błędów i nieścisłości.
  4. Źródła, które jedynie fragmentarycznie przyczyniły się do uzupełnienia i weryfikacji opracowywanego Wykazu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim krążący w kserokopiach „Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego”, obejmujący 9784 osoby, sporządzony najprawdopodobniej przez służby milicji lub więziennictwa. Dla potrzeb mojego opracowania mógł mieć jedynie charakter pomocniczy. Wykaz ten zawiera bowiem, poza imionami i nazwiskiem pisanymi bez polskich znaków diakrytycznych, jedynie okres internowania, imiona rodziców i rok urodzenia. Nie ma w nim żadnych informacji na temat miejsc zamieszkania i pracy internowanych ani też nazw miejscowości lub obozów, w których byli internowani. Do tej grupy źródeł należą także niektóre numery regionalnej prasy drugiego obiegu (np. numer „Wolnej Solidarności” z 161 dnia wojny [22.05.1982], zawierający Komunikat internowanych z Łowicza o rozpoczęciu głodówki) a także opracowanie Petera Rainy: Troska o internowanych. Interwencje abp. Dąbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982 1989; Warszawa 1999.

 

Wykaz zawiera, ułożone w następującej kolejności, przedzielone przecinkami, informacje; imiona i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania osoby w chwili jej internowania, daty internowania i zwolnienia z internowania oraz miejsce osadzenia. Symbolem [?]oznaczono brak danych. W wykazie umieściłem „urzędowe” daty internowania, które mogą się różnić od dat faktycznego osadzenia w ośrodku internowania. Z powodu braku pełnych informacji w pozycjach dot. niektórych osób (tych, które nie odpowiedziały na Ankietę Internowanego) w wielu pozycjach nie wymieniłem wszystkich miejsc osadzenia. Fotografie umieszczono przy nazwiskach osób, które w odpowiedzi na Ankietę Internowanego dostarczyły je do Związkowego Ośrodka Dokumentacji.

Mając świadomość, że opracowany przeze mnie wykaz posiada braki zwracam się do czytelników o wszelkie informacje, które mogłyby uzupełnić zawarte w nim informacje.

 

Henryk Marczak         

do góry

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista internowanych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

A

Grzegorz Marek Abramowski, 1946, Łódź, 15.12.1981-18.09.1982, Łowicz

Piotr Andrych, 1927, Sieradz, 13.12.1981-12.01.1982, [?]

Andrzej Andrzejczak, 1960, Łask, 4.09.1982-6.11.1982, [?]

Aleksander Bolesław Aniołczyk, 1946, Łódź, 13.12.1981-12.10.1982, Łowicz, Kwidzyń

Idzi Andrzej Antczak, 1947, Zgierz, 9.05.1982-23.07.1982            , [?]

Anna Maria Augustyn-Urbanowicz, 1942, Warszawa, 13.12.1981-29.04.1982, [?] 

do góry

 

B

Jerzy Banach, 1952, Łódź, 28.01.1982-8.07.1982, Łowicz

Władysław Barański, 1922, Zgierz, 13.12.1981-18.05.1982, Łęczyca, Darłówek

Wojciech Barczewski, 1943, Łódź, 13.12.1981-4.02.1982, Sieradz, Łowicz

Antoni            Bartolik, 1915, Sieradz, 17.12.1981-16.01.1982, [?]­

Zenon Adam Barton, 1937, Sieradz, 13.12.1981-2.05.1982, Łowicz

Jacek Bartyzel, 1956, Łódź, 13.12.1981-1.12.1982, Łowicz

Małgorzata Maria Bartyzel-Feja, 1955, Łódź, 13.12.1981-22.07.1982, Gołdap, Sieradz, Olszynka Grochowska

Zygmunt Barylski, 1930, Ozorków, 13.12.1981-30.03.1982, Łowicz, Sieradz

Kazimierz Bednarski, 1941, Łódź, 25.08.1982-3.12.1982, Łęczyca, Łowicz

Stefan Jakub Ber, 1946, Łódź, 13.12.1981-16.12.1981, [?]

Rajmund Bielecki, 1946, Łódź, 31.08.1982-10.12.1982, Kielce

Aleksander Bielichowski, 1937, Łódź, 7.05.1982-12.07.1982, [?]

Jacek Aleksander Bierezin, 1947, Łódź , 13.12.1981-12.10.1982, Łęczyca, Jaworze

Piotr Marek Bikont, 1955, Warszawa, 13.12.1981-12.10.1982, Łowicz, Kwidzyń

Jerzy Stefan Binder, 1922, Łódź, 13.12.1981-22.12.1981, Łęczyca

Bogdan Józef Błaszczyk, 1953, Poddębice, 13.12.1981-29.04.1982, Łowicz

Włodzimierz Bogucki, 1957, Łódź, 6.05.1982-12.07.1982, [?]

Maciej Zbigniew Borowicz, 1945, Łódź, 11.05.1982-23.07.1982, [?]

Edward Borowiecki, 1950, Łódź, 7.05.1982-11.06.1982, [?]

Zenon Antoni Borowski, 1945, Zduńska Wola, 13.12.1981-12.01.1982, [?]

Antoni Boruch, 1945, Zgierz, 9.05.1982-23.07.1982, Łowicz

Stefan Borysewicz, 1942, Bełchatów, 13.12.1981-21.08.1982, Łowicz

Jerzy Bronikowski, 1950, Łódź, 9.05.1982-12.10.1982, [?]

Jan Brzozowski, 1927, Zduńska Wola, 13.12.1981-09.04.1982, Sieradz, Łowicz

Jerzy Kazimierz Buczek, 1952, Łódź, 7.05.1982-24.06.1982, Łowicz

Czesław Bujała, 1948, Łęczyca, 13.12.1981-2.03.1982, Włocławek-Mielęcin    do góry

 

C

Jerzy Ceranowski, 1951, Kutno, 14.12.1981-29.04.1982, [?]

Longin Zbigniew Chlebowski, 1951, Łódź, 13.12.1981-19.12.1981, Sieradz

Marek Chwalewski, 1939, Pabianice, 13.12.1981-13.12.1982, Łowicz

Antoni Marian Chyliński, 1931, Łódź, 13.12.1981-6.07.1982, Łowicz

Andrzej Feliks Czarnecki, 1939, Skierniewice, 13.12.1981-20.01.1982, [?]

Mirosław Piotr Czarnecki, 1956, Łódź, 8.05.1982-11.06.1982, [?]

Piotr Czarnecki, 1949, Łódź, 13.12.1981-17.01.1982, [?]

Bronisław Czarnuch, 1938, Łaszew, 13.12.1981-19.03.1982, Sieradz, Łowicz

Edmund Czekalski, 1934, Skierniewice, 13.12.1981-31.12.1981, [?]

Marek Czekalski, 1953, Łódź, 15.12.1981-6.12.1982, Łowicz

Janusz Czerwiński, 1938, Ozorków, 11.05.1982-13.07.1982, [?]

Benedykt Jan Czuma, 1941, Łódź, 13.12.1981-8.07.1982, Łęczyca, Łowicz    do góry

 

D

Jarosław Daszkiewicz, 1927, Łódź, 12.05.1982-89.05.1982, Łowicz

Barbara Dąbrowska, 1942, Łódź, 13.12.1981-18.01.1982, Łęczyca, Olszynka Grochowska

Grzegorz Dąbrowski, 1958, Łódź, 13.12.1981-22.12.1981, [?]

Tomasz Józef Dąbrowski, 1953, Łódź, 14.04.1982-31.05.1982, [?]

Julian De Fabritis, 1947, Łódź, 13.12.1981-18.12.1981, [?]

Marek Denoch, 1949, Łódź, 17.12.1981-3.09.1982, Łowicz

Maria Dmochowska, 1930, Łódź, 13.12.1981-23.03.1982, Łęczyca, Olszynka Grochowska, Gołdap

Zbigniew Józef Dominiak, 1929, Łódź, 13.12.1981-4.02.1982, Łęczyca, Łowicz

Józef Dośpiał, 1925, Ozorków, 13.12.1981-11.06.1982, Sieradz, Łowicz, Darłówek

Henryk Drożdżewski, 1925, Łódź, 13.12.1981-19.12.1981, [?]

Jerzy Drygalski, 1948, Łódź, 13.12.1981-25.02.1982, Łowicz

Meczysław Dudek, 1951, Skierniewice, 13.12.1981-10.02.1982, [?]

Cecylia Dunin-Horkawicz, 1931, Łódź, 13.12.1981-18.01.1982, [?]

Barbara Ewa Durma, 1954, Żyrardów, 13.12.1981-27.01.1982, [?]

Jarosław Romuald Dybka, 1952, Skomlin, 13.12.1981-18.01.1982, Łowicz

Wojciech Tomasz Dyniak, 1956, Łódź, 11.05.1982-12.10.1982, [?]     do góry

 

E

Marek Edelman, 1919, Łódź, 13.12.1981-16.12.1981, Łęczyca

Marian Stefan Erchard, 1948, [?], 13.12.1981-21.08.1982, [?]    do góry

 

F

Janusz Fatyga, 1942, Łódź, 13.12.1981-1.12.1982, Łowicz

Tomasz Andrzej Filipczak, 1954, Łódź, 13.12.1981-1.12.1982, Łęczyca, Łowicz, Kwidzyń

Zbigniew Ryszard Fiuty, 1941, Radomsko, 30.12.1981-23.03.1982, Łowicz

Leszek Zbigniew Florczak, 1951, Ozorków, 13.12.1981-9.02.1982, Sieradz

Adam Fornalik, 1940, Żyrardów, 26.06.1982-10.08.1982, [?]

Elżbieta Izabela Frątczak, 1953, Łódź, 3.05.1981-56.07.1982, Gołdap

Robert Julian Frisz, 1949, Łódź, 8.05.1982-1.07.1982, Łowicz    do góry

 

G

Marek Gadaj, 1959, Sieradz, 13.12.1981-31.12.1982, Łowicz

Jerzy Gajdziński, 1952, Sieradz, 13.12.1981-24.07.1982, Łowicz

Konrad Janusz Garda, 1950, Łódź, 28.01.1982-18.05.1982, Łowicz

Henryk Garusiński, 1939, Pabianice, 13.12.1982-06.04.1982, Sieradz, Łowicz

Bogdan Marek Gasiński, 1953, Zduńska Wola, 13.12.1981-3.08.1982, Łowicz

Edmund Gaś, 1926, Andrzejów, 13.12.1981-11.06.1982, Darłówek, Łowicz

Wojciech Gąsior, 1941, Zduńska Wola, 13.12.1981-13.02.1982, [?]

Wojciech Gędek, 1946, Łowicz, 13.12.1981-20.01.1982, Łowicz

Karol Aleksander Głogowski, 1933, Łódź, 13.12.1981-30.04.1982, Łowicz

Adam Mirosław Głowacki, 1959, Głowno, 14.12.1981-23.07.1982, Łowicz

Marek Andrzej Goldman, 1957, Łódź, 31.12.1981-23.07.1982, [?]       

Ryszard Grabski, 1938, Łask, 13.12.1981-24.07.1982, Sieradz, Łowicz

Włodzimierz Ignacy Gromiec, 1937, Łódź, 13.12.1981-27.09.1982, Łęczyca, Łowicz, Kwidzyń

Zofia Helena Gromiec, 1939, Łódź, 8.05.1982-22.07.1982, Gołdap

Krystyna Gruzielewicz, 1951, Żyrardów, 13.12.1981-14.01.1982, [?]

Zbigniew Gulczyński, 1954, Łódź, 13.12.1981-5.03.1982, Sieradz, Łowicz    do góry

 

H

Jolanta Bożena Hajdys, 1959, Lućmierz Las, 7.05.1982-26.06.1982, Gołdap

Grzegorz Eugeniusz Haładaj, 1960, Raków Grn., 15.12.1981-5.07.1982, Łowicz

Konrad Hejneman, 1951, Łask-Kolumna, 16.12.1981-27.02.1982            Sieradz, Łowicz

Stanisław Hełka, 1933, Łódź, 8.05.1982-8.07.1982, Łowicz

Wojciech Tadeusz Hempel, 1949, Łódź, 13.12.1981-6.07.1982, Łowicz

Janusz Wacław Hetman, 1952, Łódź, 13.12.1981-4.10.1982, Łowicz

Andrzej Hoffman, 1954, Łódź, 6.05.1982-12.06.1982, [?]    do góry

 

I

Bogdan Michał Idzikowski, 1951, Łódź, 13.12.1981-19.12.1981, [?]

Stefan Andrzej Ignaczak, 1947, Łódź, 13.12.1981-23.07.1982, Łowicz

Ryszard Iwański, 1955, Aleksandrów Łódzki, 8.05.1982-7.09.1982, [?]    do góry

 

J

Edward Jabłoński, 1934, Konstantynów, 13.12.1981-5.03.1982, Łowicz

Jerzy Piotr Jabłoński, 1949, Łódź, 13.12.1981-29.06.1982, [?]

Jerzy Jagielski, 1954, Łódź, 6.05.1982-24.06.1982, [?]

Roman Jagodziński, 1954, Łódź, 11.05.1982-23.07.1982, [?]

Walenty Jakobson, 1930, Łódź, 13.12.1981-29.12.1981, [?]

Andrzej Janiak, [?], Warta, [?], [?]

Andrzej Wojciech Jankowski, 1949, Łowicz, 13.12.1981-31.12.1981, Łowicz

Wiesław Jankowski, 1946, Łódź, 13.12.1981-10.12.1982, Łowicz

Józef Janowski, 1937, Zduńska Wola, 13.12.1981-16.01.1982, [?]

Roman Jarnuszkiewicz, 1947, Zduńska Wola, 13.12.1981-13.11.1982, Łowicz, Kwidzyń

Edward Wojciech Jeśmian, 1956, Łódź, 13.12.1981-23.07.1982, Łowicz

Grażyna Mieczysława Jońska, 1957, Łódź, 23.02.1982-1.03.1982, [?]

Tadeusz Juszczak, 1946, Aleksandrów Łódzki, 23.12.1981-23.12.1981, [?]

Ludwik Juszkiewicz, 1938, Łódź, 13.12.1981-19.12.1981, [?]    do góry

 

K

Jerzy Ryszard Kacperski, 1950, Łódź, 8.05.1982-12.10.1982, [?]

Edward Kajzer, 1945, Pabianice, 13.12.1981-06.04.1982, Łowicz

Zygmunt Kalisiak, 1929, Łódź, 9.05.1982-14.07.1982, [?]

Edward Kałuski, 1935, Ozorków, 13.12.1981-25.03.1982, Sieradz, Łowicz

Zbigniew Kamiński, 1939, Kutno, 14.12.1981-12.08.1982, Włocławek-Mielęcin, Kwidzyń

Zbigniew Kapusta, 1949, Głowno, 13.12.1981-28.12.1981, [?]

Paweł Karbowski, 1947, Łódź, 13.12.1981-23.03.1982, Łowicz

Rafał Kasprzyk, 1952, Łódź, 28.01.1982-23.07.1982, Łowicz

Iwona Elżbieta Katarasińska-Śledzińska, 1941, Łódź, 13.12.1981-16.12.1981, Olszynka Grochowska

Andrzej Kern, 1937, Łódź, 9.05.1982-3.06.1982, Łowicz

Stanisław Knaś, 1934, Bełchatów, 17.12.1981-15.11.1982, Łowicz

Kazimierz Kolinka, 1940, Łódź, 13.12.1981-20.02.1982, [?]

Janina Kończak, 1951, Łódź, 8.05.1982-11.06.1982, Gołdap

Bożena Kostrzewa, 1946, Łódź, 13.12.1981-23.01.1982, nie osadzona ze względu na przepełnienie w Olszynce Grochowskiej

Józef Kowalczyk, 1949, Radomsko, 13.12.1981-23.03.1982, Łowicz

Krystyna Anna Kowalczyk, 1945, Łódź, 10.05.1982-25.06.1982, Gołdap

Stanisław Kowalczyk, 1933, Łódź, 11.05.1982-2.07.1982, Łowicz

Januariusz Kowalewicz, 1943, Piotrków Tryb., 13.12.1981-2.04.1982, Łowicz

Józef Kowalewski, 1936, Ozorków, 14.12.1981-25.02.1982, Sieradz, Łowicz

Stanisław Kowalski, 1937, Łódź, 6.05.1982-24.06.1982, [?]

Józef Krogulec, 1935, Radomsko, 13.12.1981-18.02.1982, Łowicz

Jerzy Kropiwnicki, 1945, Łódź, 13.12.1981-15.12.1981, Łęczyca

Zbigniew Kruk, 1951, Łódź, 13.12.1981-29.12.1981, [?]

Zdzisław Eugeniusz Krzemiński, 1931, Kutno, 14.12.1981-2.03.1982, [?]

Anna Maria Kubiak, 1951, Łódź, 9.05.1982-7.07.1982, [?]

Maria Kubiak, 1939, Aleksandrów Łódzki, 13.12.1981-20.12.1981, [?]

Zbigniew Kubiak, 1938, Łódź, 13.12.1981-30.03.1982, Łęczyca, Łowicz

Jerzy Kupiński, 1946, Łódź, 13.12.1981-20.01.1982, [?]

Stanisław Kurnik, 1954, Tomaszów Mazowiecki, 17.12.1981-17.03.1982, Łowicz

Jan Zdzisław Kurowski, 1934, Sieradz, 13.12.1981-11.02.1982

Jacek Eugeniusz Kwaśniewski-Figiel, 1952, Łódź, 13.12.1981-23.07.1982, Łowicz   

do góry

 

L

Wacław Lasota, 1919, Mokra Lewa, 13.12.1981-24.12.1981, Łowicz

Jan Lech, 1946, Łódź, 9.05.1982-7.09.1982, [?]

Jerzy Mikołaj Leja, 1950, Łódź, 13.12.1981-25.06.1982, Łowicz

Roman Jakub Lepioszka, 1948, Skierniewice, 13.12.1981-30.01.1982, [?]

Paweł Grzegorz Lipski, 1954, Łódź, 11.05.1982-28.05.1982, Łowicz     do góry

 

Ł

Zbigniew Łakomy, 1954, Łódź, 13.12.1981-22.12.1981, [?]

Zofia Łazęcka, 1951, Skierniewice, 13.12.1981-14.01.1982, [?]

Marek Zbigniew Łęcki, 1958, Pabianice, 15.12.1981-23.07.1982, Sieradz, Łowicz

Jan Łuczak, 1948, Łódź, 13.12.1981-27.01.1982, Sieradz

Zenobia Łukasiewicz, 1932, Łódź, 13.12.1981-22.07.1982, Łęczyca, Olszynka Grochowska, Gołdap

Zbigniew Łukaszewski, 1930, Żyrardów, 13.12.1981-6.01.1982, Łowicz

Jan Stanisław Łużyński, 1948, Sieradz, 13.12.1981-29.01.1982, [?]

Jerzy Łysiak, 1953, Łódź, 13.12.1981-5.03.1982, Łowicz, [?]     do góry

 

M

Stanisław Macherowski, 1944, Piotrków Tryb., 19.01.1982-29.05.1982, Łowicz

Henryk Włodzimierz Maciejewski, 1940, Łódź, 4.06.1982-15.11.1982, Łowicz, Kwidzyń

Marek Krzysztof Madej, 1941, Łódź, 13.12.1981-23.12.1981, [?]

Adolf Madera, 1938, Żyrardów, 13.12.1981-6.04.1982, Łowicz

Janusz Malarczyk, 1947, Łódź, 7.05.1982-11.06.1982, [?]

Mieczysław Malczyk, 1930, Łódź, 13.12.1981-6.04.1982, Łęczyca, Łowicz

Adam Andrzej Malinowski, 1959, Łódź, 16.12.1981-5.07.1982, Łowicz

Grzegorz Henryk Maliszewski, 1951, Łódź, 13.12.1981-2.08.1982, Łowicz

Edward Małecki, 1941, Korabiewice, 13.12.1981-27.09.1982, Łowicz

Grzegorz Władysław Marciniec, 1955, Łódź, 7.05.1982-29.06.1982, [?]

Cezary Marczak, 1956, Łódź, 4.05.1982-23.07.1982, [?]

Jerzy Markiewicz, 1954, Piotrków Tryb., 13.12.1981-15.07.1982, Łowicz

Bogdan Markowski, [?], Bełchatów, [?], Łowicz

Małgorzata Stefania Matynia-Budkowska, 1953, Łódź, 24.02.1982-21.06.1982, Gołdap

Jacek Matysiak, 1955, Paprotnia, 10.05.1982-1.12.1982, [?]

Marian Matysik, 1929, [?], 15.12.1981-10.07.1982, [?]

Andrzej Mazur, 1928, Łódź, 12.05.1982-29.06.1982, [?]

Mieczysław Henryk Mazurek, 1948, Łódź, 12.05.1982-10.11.1982, [?]

Stanisław Napoleon Mecych, 1931, Łódź, 26.08.1982-06.12.1982, Kielce

Alfred Krzysztof Michalak, 1959, Piotrków Trybunalski, 13.12.1981-15.11.1982, Łowicz

Mirosław Michalik, 1950, Łódź, 13.12.1981-12.10.1982, Łęczyca, Łowicz, Kwidzyń

Janusz Sławomir Michaluk, 1959, Łódź, 11.05.1982-10.12.1982, [?]

Ryszard Miezianko, 1939, Łódź, 9.05.1982-2.07.1982, Łowicz

Józef Milecki, 1946, Łódź, 7.05.1982-23.07.1982, Łowicz, Kielce

Ryszard Józef Mirosław, 1942, Łódź, 9.05.1982-13.07.1982, [?]

Teresa Janina Misiak, 1937, Andrespol, 8.05.1982-26.06.1982, Gołdap

Marian Bolesław Miszalski, 1948, Łódź, 13.12.1981-30.04.1982, Sieradz, Łowicz

Józef Miśkiewicz, 1935, Smolice, 13.12.1981-23.12.1981, [?]

Jerzy Wojciech Mokros, 1942, Łódź, 13.12.1981-6.01.1982, [?]

Halina Jadwiga Morgaś, 1954, Skierniewice, 13.12.1981-29.04.1982, [?]

Zbigniew Mroziński, 1945, Piotrków Trybunalski, 13.12.1981-15.11.1982, Łowicz

Jarosław Mrozowski, 1953, Łódź, 12.05.1982-23.07.1982, [?]

Tomasz Cyprian Mysłek, 1959, Częstochowa, 13.12.1981-7.10.1982, Łowicz

Marek Wacław Myszkiewicz-Niesiołowski, 1945, Łódź, 13.12.1981-20.09.1982, Sieradz, Łowicz, Kwidzyń

Stefan Konstanty Myszkiewicz-Niesiołowski, 1944, Łódź, 13.12.1981-1.12.1982, Jaworze, Darłówek      do góry

 

N

Henryk Neber, 1951, Zduńska Wola, 13.12.1981-4.03.1982, Łowicz

Jerzy Nejmantowicz, 1949, Łódź, 13.12.1981-6.04.1982, Łowicz

Andrzej Wojciech Niedbała, 1951, Łódź, 9.06.1982-5.07.1982, [?]

Wiktor Niedźwiedzki, 1941, Łódź, 5.01.1982-23.07.1982, [?]

Stanisław Nowacki, 1938, Lutomiersk, 13.12.1981-4.09.1982, Łowicz, Kwidzyń

Grzegorz Nowak, 1958, Łódź, 14.04.1982-31.05.1982, Łowicz

Henryk Nowak, 1954, Górna, 13.12.1981-2.05.1982, Łowicz

Andrzej Nowakowski, [?], Łódź, [?],[?]     do góry

 

O

Henryk Janusz Oberle, 1956, Łódź, 13.12.1981-15.06.1982, Łowicz

Marek Mirosław Obolewski, 1946, Łódź, 6.05.1982-9.07.1982, [?]

Stanisław Ogiński, 1953, Zgierz, 8.05.1982-13.07.1982, Łowicz

Grzegorz Okruch, 1941, Skierniewice, 13.12.1981-6.02.1982, [?]

Bogdan Andrzej Osiński, 1951, Łódź, 9.05.1982-23.07.1982, Łowicz

Andrzej Owczarek, 1950, Łask, 13.12.1981-1.06.1982, Łowicz

Jacek Franciszek Ozimek, 1953, Łódź, 13.12.1981-5.03.1982, Łowicz     do góry

 

P

Jan  Pajor, 1949, Łódź, 13.12.1981-6.04.1982, Łowicz

Grzegorz Wincenty Palka, 1950, Łódź, 13.12.1981-22.12.1982, Białołęka, Strzebielinek

Bronisław Janusz Paluszyński, 1950, Aleksandrów Łódzki, 13.12.1981-18.01.1982, [?]

Krzysztof Pałac, 1949, Żyrardów, 13.12.1981-6.04.1982, Łowicz

Marian Papis, 1933, Łódź, 13.12.1981-23.12.1981, Łęczyca

Bolesław Parzyjagła, 1953, Łódź, 13.12.1981-9.04.1982, Łowicz

Janusz Pastewski, 1950, Wieluń, 13.12.1981-29.01.1982, [?]

Edward Paś, 1928, Sieradz, 13.12.1981-29.01.1981, Sieradz, Łowicz

Krzysztof Patora, 1952, Łódź, 13.12.1981-31-12.1981, [?]

Ryszard  Patzer, 1941, Łódź, 7.05.1982-7.09.1982, Łowicz

Zdzisław Pawlak, 1947, Łódź, 8.05.1982-23.07.1982, [?]

Marek Perliński, 1955, Łódź, 13.12.1981-23.07.1982, Łowicz

Marian Pertkiewicz, 1940, Sieradz, 13.12.1981-21.03.1982, [?]

Hieronim Piaseczny, 1940, Łódź, 10.05.1982-8.07.1982, [?]

Artur Piątecki, 1941, Łódź, 8.05.1982-12.07.1982, [?]

Bartosz Jan Pietrzak, 1950, Łódź, 13.12.1981-6.07.1982, Łowicz

Stanisław Kazimierz Pietrzak, 1943, Wieluń, 13.12.1981-29.01.1982, [?]

Zbigniew Antoni Pietrzyk, 1947, Kutno, 13.12.1981-21.11.1982, [?]

Wacław Pikulski, 1950, Łódź, 13.12.1981-9.07.1982, [?]

Andrzej Pintera, 1954, Łódź, 7.05.1982-15.06.1982, [?]

Edward Jan Pińkowski, 1948, Łódź, 13.12.1981-23.07.1982, Łęczyca, Łowicz

Janusz Andrzej Piotrowski, 1957, Kutno, 17.12.1981-8.04.1982, [?]

Janusz Wawrzyniec Płóciennik, 1955, Łódź, 13.02.1981-11.06.1982, Łęczyca, Łowicz

Jadwiga Płuska, 1943, Wieluń, 13.12.1981-25.05.1982, Gołdap

Zbyszko Podciechowski, 1953, Łódź, 11.05.1982-12.07.1982, [?]

Zdzisław Podsiedzik, 1946, Grabina, 13.12.1981-6.04.1982, Łowicz

Harry Poliwke, 1941, Łódź, 8.05.1982-29.06.1982, Łowicz

Andrzej Roman Popiel, 1939, Skierniewice, 13.12.1981-14.04.1982, Łowicz

Grzegorz Popielczyk, 1951, Żyrardów, 13.12.1981-2.03.1982, Łowicz

Jadwiga Zofia Popielczyk-Chmielecka, 1942, Żyrardów, 13.12.1981-26.01.1982, [?]

Stanisław Jan Popka, 1949, Łódź, 4.05.1982-9.07.1982, Łowicz

Bogusław Porwisiak, 1938, Łódź, 11.05.1982-21.06.1982, [?]

Ireneusz Prędki, 1945, Opoczno, 13.12.1981-15.11.1982, Łowicz, [?]

Krzysztof Andrzej Protz, 1955, Łódź, 13.12.1981-8.02.1982, Włodawa

Rafał Przybysz, 1950, Łódź, 11.05.1982-10.11.1982, Łowicz, Kwidzyń

Andrzej Przytuła, 1933, Skierniewice, 13.12.1981-15.04.1982, Łowicz     do góry

 

R

Grzegorz Rachaus, 1950, Łódź, 9.05.1982-12.10.1982, Łowicz, Kwidzyń

Piotr Henryk Radowski, 1946, Łódź, 18.12.1981-30.06.1982, Łowicz

Kazimierz Rokicki, 1948, Drzewicz Stary, 13.12.1981-15.03.1982, Łowicz

Zbigniew Rokicki, 1947, Drzewicz Stary, 13.12.1981-19.04.1982, Łowicz

Stefan Rudzki, 1946, Zduńska Wola, 13.12.1981-2.05.1982, Łowicz

Jerzy Karol Rumiński, 1953, Kutno, 15.12.1981-26.01.1982, [?]

Leszek Rusin, 1935, Piotrków Trybunalski, 13.12.1981-21.08.1982, Łowicz

Piotr Janusz Rybicki, 1959, Łódź, 10.04.1982-23.07.1982, Łowicz     do góry

 

S

Elżbieta Sadowniczyk, 1950, Skierniewice, 13.12.1981-30.01.1982, [?]

Adam Sadowski, 1943, Tymianka, 13.12.1981-4.03.1982, [?]

Sławomir Sadurski, 1946, Bukowie Górne, 13.12.1981-30.04.1982, Łowicz

Piotr Sagalara, 1935, Łódź, 8.05.1982-28.06.1982, [?]

Antoni Salm, 1939, Łódź, 23.12.1981-23.12.1981, [?]

Jan Sawicki, 1942, [?], 8.05.1982-11.06.1982, [?]

Jerzy Antoni Scheur, 1937, Łódź, 9.05.1982-2.08.1982, [?]

Zbigniew Mieczysław Sekulski, 1947, Łódź, 13.12.1981-16.06.1982, Łęczyca, Łowicz

Andrzej Seniuk, 1948, Sochaczew, 13.12.1981-14.04.1982, Łowicz

Zbigniew Sęk, 1948, Łódź, 22.02.1982-9.07.1982, [?]

Zbigniew Jerzy Siemiński, 1931, Łódź, 13.12.1981-18.05.1982, Łowicz

Grzegorz Sierocki, 1954, Łódź, 24.12.1981-9.02.1982, [?]

Jan Sitarz, 1946, Łódź, 13.12.1981-10.03.1982, Łowicz

Adam Mieczysław Siuda, 1940, Łask, 14.12.1981-16.01.1982, Łowicz

Teresa Skobel, 1952, Łódź, 10.05.1982-26.06.1982            , Gołdap

Krystyna Halina Skolecka-Kona, 1929, Łódź, 31.12.1981-6.02.1982, Gołdap, Olszynka Grochowska

Alfred Skórzewski, 1931, Łódź, 16.12.1981-28.06.1982, Sieradz, Łowicz

Krzysztof Paweł Słoczyński, 1943, Łódź, 13.12.1981-9.02.1982, [?]

Andrzej Eugeniusz Słowik, 1949, Łódź, 13.12.1981-15.12.1981, Łęczyca

Stefan Smolik, 1945, Łódź, 13.12.1981-18.01.1982            , [?]

Jerzy Ryszard Smoliński, 1947, Łódź, 8.05.1982-23.07.1982, [?]

Iwona Zofia Smurzyńska, 1947, Łódź, 13.12.1981-4.01.1982, Olszynka Grochowska

Stanisława Kazimiera Sobieraj-Bartoś, 1934, Drzązna, 13.12.1981-18.02.1982, [?]

Adam Andrzej Sobolewski, 1951, Zduńska Wola, 5.01.1982-16.08.1982, Łowicz

Krzysztof Sokołowski, 1947, Sieradz, 21.12.1981-24.07.1982, Sieradz, Łowicz

Bogdan Jan Sosnowski, 1946, Aleksandrów Łódzki, 13.12.1981-23.07.1982, Łowicz

Paweł Spodenkowicz, 1956, Łódź, 13.12.1981-12.10.1982, Łowicz

Aleksander Staniak, 1943, Łódź, 11.05.1982-28.05.1982, Łowicz

Cezary Staroń, 1946, Łódź, 13.12.1981-27.04.1982, Łowicz

Janusz Starosta, 1955, Łódź, 8.05.1982-23.07.1982            , [?]

Bogdan Stasiak, 1953, Łódź, 4.05.1982-23.07.1982, Łowicz

Janusz Stelmach, 1948, Pabianice, 13.12.1981-23.03.1982, Sieradz, Łowicz

Grzegorz Stemplewski, 1950, Kutno, 17.12.1981-29.04.1982, [?]

Tadeusz Józef Stobiński, 1955, Łódź, 22.12.1981-22.12.1981, [?]

Czesław Stradowski, 1943, Łódź, 8.05.1982-23.07.1982, Łowicz

Stanisław Strózik, 1937, Mokrsko, 13.12.1981-24.12.1981, Sieradz

Andrzej Suchorzewski, 1955, Łódź, 8.05.1982-23.07.1982, [?]

Zygmunt Jan Sukienik, 1947, Zduńska Wola, 13.12.1981-23.03.1982, Łowicz

Ewa Ernestyna Sułkowska-Bierezin, 1935, Łódź, 13.12.1981-22.07.1982, Gołdap, Sieradz, Olszynka Grochowska

Witold Kazimierz Sułkowski, 1943, Łódź, 13.12.1981-2.08.1982, Łęczyca, Łowicz

Barbara Anna Sumińska, 1953, [?], 13.02.1982-28.06.1982, Gołdap

Grażyna Sumińska, 1957, Łódź, 8.05.1982-27.05.1982, Gołdap

Jerzy Suwalski, [?],[?],[?],[?]

Mieczysław Michał Szargan, 1933, Łódź, 22.12.1981-22.12.1981, [?]

Wojciech Szczeciński, 1943, Łódź, 13.12.1981-24.12.1981, Łęczyca

Zdzisław Szczepan Szczepaniak, 1941, Łódź, 8.05.1982-28.05.1982, Łowicz

Jan Szczerbicki, 1952, Łódź, 13.12.1981-31.12.1981, [?]

Jadwiga Szczęsna, 1920, Łódź, 13.12.1981-21.06.1982, Gołdap, Olszynka

Roman Szczygłowski, 1955, Radomsko, 13.12.1981-17.03.1982, Łowicz

Bogusław Szerypo, 1943, Zduńska Wola, 13.12.1981-21.01.1982, [?]

Jan Bolesław Szewczyk, 1948, Goszczanów, 13.12.1981-11.02.1982, [?]

Wojciech Jan Szostak, 1950, Łódź, 13.12.1981-23.12.1981, [?]

Jerzy Stanisław Sztorc, 1954, Łódź, 13.12.1981-22.12.1981, [?]

Zygmunt Szulc, 1947, Wieruszów, 15.12.1982-18.06.1982, Ostrów Wlkp.

Stanisław Szwarocki, 1922, Łódź, 13.12.1981-26.06.1982, Darłówek, Łowicz

Konstanty Krzysztof Szwemberg, 1946, Łódź, 9.05.1982-12.07.1982, [?]

Tadeusz Szymańczak, 1952, Skrzelewie, 13.12.1981-24.12.1981, [?]

Stanisław Szymański, [?], Łódź, [?],[?]

Jerzy Antoni Szyszko, 1946, Żyrardów, 13.12.1981-31.12.1981, [?]     do góry

 

Ś

Alfred Franciszek Śliwa, 1955, Łódź, 7.05.1982-24.06.1982, [?]

Barbara Helena Śreniowska-Szafran, 1949, Łódź, 9.05.1982-22.07.1982, Gołdap

Józef Jan Śreniowski, 1947, Łódź, 13.12.1981-1.12.1982, Łęczyca, Łowicz

Jerzy Zbigniew Świniarski, 1956, Tubądzin            13.12.1981-12.03.1982, Sieradz, Łowicz

Andrzej Świstak, 1948, Piotrków Trybunalski, 13.12.1981-18.02.1982, Łowicz    

do góry

 

T

Elżbieta Weronika Tadera-Waszczyk, 1953, Warszawa, 13.12.1981-29.04.1982, [?]

Krzysztof Andrzej Talczewski, 1959, Łódź, 10.04.1982-2.07.1982, [?]

Konrad Tatarowski, 1948, Łódź, 13.12.1981-16.10.1982, Łęczyca, Łowicz, Kwidzyń

Tadeusz Taworski, 1938, Płock, 30.04.1982-13.08.1982, Łowicz

Jerzy Taras Teluk, 1942, Wieluń, 28.12.1981-24.07.1982, Łowicz

Andrzej Rożan Hubert Terlecki, 1952, Łódź, 13.12.1981-9.07.1982, Sieradz, Łowicz

Stanisław Toboła, 1921, Sieradz, 15.12.1981-27.02.1982, Łowicz

Andrzej Tomaszewicz, 1943, Sieradz, 14.12.1981-30.11.1982, Łowicz, Kwidzyń

Janusz Tomaszewski, 1956, Pabianice, 7.05.1982-28.05.1982, Łowicz

Andrzej Longin Trautman, 1948, Łódź, 13.12.1981-5.03.1982, Łowicz

Jacek Turowski, 1948, Piotrków Trybunalski, 13.12.1981-30.04.1982, Łowicz

Krzysztof Henryk Turowski, 1948, Łódź, 13.12.1981-30.04.1982, Łowicz

Wiesław Tyczyński, 1944, Łódź, 11.05.1982-23.07.1982, [?]     do góry

 

U

Grzegorz Uniszewski, 1950, Piotrków Tryb., 13.12.1981-30.04.1982, Łowicz

Wiesław Bogusław Urbański,  1957, Pajęczno, 13.12.1981-23.07.1982, Łowicz    

do góry

 

W

Roman Walas, 1959, Radomsko, 13.12.1981-30.04.1982, Łowicz

Grzegorz Walczak, 1938, Łódź, 13.12.1981-24.06.1982, Łęczyca, Łowicz

Wojciech Krzysztof Walczak, 1959, Łódź, 8.02.1982-6.12.1982, Łowicz

Janusz Wiesław Waśniewski, 1956, Sieradz, 14.12.1981-29.04.1982, [?]

Sławomir Wawrzynkiewicz, 1944, Skierniewice, 13.12.1981-23.12.1981, [?]

Tadeusz Wawrzyńczak, 1945, Kutno, 13.12.1981-12.08.1982, [?]

Roman Aleksander Weber, 1949, Kutno, 13.12.1981-2.03.1982, [?]

Henryk Wieczorek, 1938, [?], 13.12.1981-18.02.1982, [?]

Paweł Wielechowski, 1953, Łódź, 13.12.1981-23.07.1982, Łowicz

Piotr Adam Wielogórski, 1955, Głowno, 12.05.1982-13.07.1982, [?]

Adam Więckowski, 1955, Łódź, 13.12.1981-12.10.1982, Łowicz

Zbigniew Wirski, 1934, Kutno, 13.12.1981-2.03.1982, [?]

Edwin Wiśniewski, 1942, Łódź, 13.12.1981-8.07.1982, Łowicz, [?]

Janusz Wiśniewski, 1945, Sieradz, 15.05.1982-23.07.1982, Łowicz

Waldemar Wiśniewski, 1944, Łask, 10.02.1982-17.03.1982, [?]

Leszek Julian Witkowski, 1943, Łódź, 13.12.1981-30.06.1982, Łęczyca, Łowicz

Marian Włodarczyk, 1932, Kutno, 13.12.1981-13.01.1982, [?]

Janusz Wojdal, 1956, Lipiny, 12.05.1982-28.06.1982, [?]

Jan Wolicki, 1941, Zduńska Wola, 13.12.1981-8.12.1982, Kielce

Krzysztof Woźniak, 1953, Łódź, 10.02.1982-15.11.1982, Łowicz

Włodzimierz Bogdan Woźniak, 1954, Łódź, 9.05.1982-23.07.1982, [?]

Andrzej Maciej Woźnicki, 1941, Łódź, 13.12.1981-06.04.1982, Łęczyca, Łowicz

Kazimierz Wódz, 1951, Łódź, 16.01.1982-23.03.1982, Łowicz

Andrzej Wójcik, [?], Tomaszów Maz., [?], Łowicz

Bohdan Wójcik, 1946, Kutno, 14.12.1981-28.05.1982, [?]

Zbigniew Wrochna, 1952, Łódź, 13.12.1981-23.12.1981, [?]

Ignacy Eugeniusz Wrzesiński, 1953, Aleksandrów Łódzki, 16.12.1981-12/07.1982, Łowicz       do góry

 

Z

Bohdan Feliks Zajkiewicz, 1932, Pabianice, 24.12.1981-21.06.1982, Łowicz

Bogdan Zakrzewski, 1947, Bełchatów, 13.12.1981-2.04.1982, Łowicz

Tadeusz Zakrzewski, 1936, Błaszki, 24.12.1981-13.11.1982, Łowicz

Zbigniew Marek Załęcki, 1953, Łask-Kolumna, 15.12.1981-29.04.1982, Łowicz

Mieczysław Zaręba, 1950, Radomsko, 22.12.1981-30.05.1982, Łowicz

Kazimierz Zyskowski, 1933, Kutno, 13.12.1981-23.07.1982, [?]      do góry

 

Ż

Jan Żak, 1947, Kościelna Góra, 13.12.1981-29.01.1982, [?]

Zbigniew Żołnierczyk, 1957, Łódź, 12.05.1982-30.07.1982, [?]      do góry

 

Opracował Henryk Marczak

 

„Wykaz osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, oraz osób z regionu łódzkiego internowanych w innych ośrodkach odosobnienia na terenie kraju” opublikowany został w książce: Internowani z Regionu Łódzkiego. Materiały  z sesji popularnonaukowej Łowicz 15-16 grudnia 2001 roku; Łódź – Łowicz 2001. do góry