Czytaj prasę

 

Dokumentacja

Dokumentacja w działalności Komisji Zakładowej

Każda komisja zakładowa powinna posiadać oraz prowadzić następującą dokumentację związkową:

 • Ustawa o Związkach Zawodowych.
 • Statut NSZZ „Solidarność”.
 • Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”.
 • deklaracje członkowskie.
 • uchwały  o przyjęciu lub wykluczeniu członka związku
 • protokóły z zebrań:
 • walnego zebrania członków,
 • posiedzeń komisji zakładowej i jej prezydium.
 • uchwały podjęte przez:
 • walne zebranie członków,
 • komisję zakładową i jej prezydium.
 • rejestr członków Związku biorących udział w szkoleniach.
 • Dokumenty finansowe (należy przechowywać przez 5 lat):
 • - raporty kasowe.
 • - kopie przelewów i rachunki.
 • - kopie bilansów i rachunków zysku i strat.

Dokumentacja związkowa która jest przekazywana Zarządowi Regionu:

 • pismo informujące o powstaniu organizacji związkowej reprezentowanej przez tymczasową komisję zakładową,
 • pismo informujące (14 dni przed rozpoczęciem) o terminie zebrania wyborczego,
 • protokoły z zebrania wyborczego,
 • wykaz członków związku,
 • wykaz członków komisji zakładowej z zaznaczenie funkcji i kontakt telefoniczny do nich,
 • skład komisji rewizyjnej – dane jak wyżej,
 • pisma informujące o aktualizacyjnych zmianach np.: nazwy, adresu, telefonu,
 • kopię bilansu RZiS potwierdzone
 • ankieta informacyjna o liczbie członków na 30 czerwca i 31 grudnia. Uchwała KK nr 10/2000 ws. aktualizacji danych o stanie Związku. Ankietę składają wszystkie komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz oddziałowe zarejestrowane w regionie, na podstawie § 8 ust. 1, pkt 4 Statutu. Ankiety te należy przekazać do zarządu regionu w terminach:

      - zawierające informacje wg stanu na dzień 30 czerwca w terminie do 15 lipca,

      - zawierające informacje wg stanu na dzień 31 grudnia w terminie do 15 stycznia roku następnego.

 


Ankieta informacyjna komisji zakładowej NSZZ "Solidarność"

Zakładowa / międzyzakładowa / oddziałowa* organizacja NSZZ „solidarność”

Zakład pracy

 

Numer organizacji

 

Adres siedziby organizacji związkowej

 

Telefony

 

Fax

 

E-mail

Strony www

 

Liczba członków organizacji zakładowej / międzyzakładowej / oddziałowej*

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Liczba wszystkich członków

 

 

 

Pracujących

 

 

 

Bezrobotnych

 

 

 

Emerytów i rencistów

 

 

 

Nazwa sekcji

Krajowa / regionalna sekcja branżowa

 

Sekcje problemowe

 

 

 

Dane na dzień

 

Data wpisu

 

Podpis osoby upoważnionej

 

 

* Niepotrzebne skreślić.

Załączamy na następnych stronach wzory uchwał, które podejmuje komisja zakładowa, a także wzór wniosku o zasiłek statutowy.