Czytaj prasę

 

Szkoły Centrum

Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "CENTRUM" im. Zyty Jarzębowskiej jest placówką niepubliczną działającą od 17 lutego 1997 r., której organem założycielskim jest Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność".

W skład "CENTRUM" wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa "Centrum" - specjalna dla młodzieży z zaburzonym zachowaniem.
  • Gimnazjum "Centrum" - specjalne dla młodzieży z zaburzonym zachowaniem z klasami przysposabiającymi do zawodu krawca.
  • Liceum Ogólnokształcące "Centrum".
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - opieka dzienna.

Wszystkie szkoły "Centrum" posiadają uprawnienia szkół publicznych.

"Centrum" ma z założenia spełniać cztery funkcje:

  • edukacyjną,
  • wychowawczą,
  • terapeutyczną
  • socjalizacyjną z elementami resocjalizacji.

SCP-W "Centrum" proponuje program zgodny z wymaganiami MEN.

Nabór

Do szkół stacjonarnych przyjmujemy młodzież na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, skierowania z Wydziału Edukacji i kontraktu zawartego ze szkołą. Placówka przeznaczona jest dla młodzieży w normie intelektualnej a wykazującej zaburzenie zachowania o charakterze nieagresywnym w stopniu utrudniającym naukę w poprzedniej szkole, np. trudności w nauce spowodowane wagarami, trudności w komunikacji interpersonalnej, niewydolność ekonomiczna i wychowawcza rodziny.

MOS stawia sobie następujące cele:

  • stworzenie środowiska, w którym wzajemne relacje oparte są na zasadach otwartości, sprawiedliwości oraz życzliwego, podmiotowego traktowania;
  • umożliwienie podopiecznym indywidualnego rozwoju a także uczenie ich życia w zgodzie ze sobą i otoczeniem.

Więcej informacji:

Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "CENTRUM" im. Zyty Jarzębowskiej