Czytaj prasę

 

Aktualności

1 marca 2019 - Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca, w dniu w którym obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi odbyły się uroczystości mające na celu oddać należną cześć i honor tym wszystkim, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni oraz tym, którzy chwycili za broń, aby dalej walczyć o wolną Polskę; Obchody zorganizował Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Zarządem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Dowództwem Garnizonu Łódź i 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi; Dzięki temu, iż w organizację uroczystości włączyło się Dowództwo Garnizonu Łódź, uroczystość odbyła się według ceremoniału wojskowego.

Wartę honorową przy pomniku oraz Poczet Flagowy wystawiła 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i organizacji społecznych, NSZZ „Solidarność”, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Łodzi. Uczestnicy obchodów wysłuchali przemówień wojewody łódzkiego prof. Zbigniewa Rau, członka Zarządu Województwa Łódzkiego Roberta Baryły, wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego oraz przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca. Głos zabrał również wiceprezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Kazimierz Skibicki. Ponadto podczas uroczystości odczytane zostały listy od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka oraz Rzecznika Prasowego Rządu, poseł Joanny Kopcińskiej. Wojewoda Zbigniew Rau w swoim wystąpieniu poinformował zebranych, iż minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak nadał 9 łódzkiej brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej imię Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, natomiast przewodniczący Waldemar Krenc przypomniał, iż to ś.p. prezydent Lech Kaczyński podjął inicjatywę ustanowienia 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W części artystycznej uczeń XII LO w Łodzi zaprezentował wiersz Adama Asnyka zatytułowany „Do młodych”. Na koniec zebrani złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem oraz zapalili znicze. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe służb mundurowych, szkół, organizacji kombatanckich oraz NSZZ „Solidarność”.

1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca przypada Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych; Aby oddać należną cześć i honor tym wszystkim, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni oraz tym, którzy chwycili za broń, aby dalej walczyć o wolną Polskę, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Zarządem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Dowództwem Garnizonu Łódź i 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi organizuje uroczystości, które odbędą się 1 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 12:30 przy Pomniku   Ofiar   Komunizmu   przy   alei Anstadta w Łodzi.

W programie obchodów przewidziane są okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz składanie kwiatów. Do udziału w uroczystości zapraszamy poczty sztandarowe.

Spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych NSZZ "Solidarność"

11 lutego br w siedzibie łódzkiej „Solidarności” odbyły się tradycyjne spotkania członków Prezydium ZR z przewodniczącymi organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”; W dwóch turach wzięło w nich udział ponad 100 związkowców z Łodzi, Pabianic i Zgierza; Wcześniej podobne spotkanie odbyło się w Kutnie, a planowane są jeszcze spotkania w Sieradzu, Radomsku i Zduńskiej Woli; Porządek obrad spotkań był bardzo obszerny i obejmował miedzy innymi zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”, informacje dotyczące akcji protestacyjno-informacyjnych NSZZ „Solidarność”, zmiany w ustawie o związkach zawodowych, rozliczenie organizacji związkowych z Urzędem Skarbowym, Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na wstępie przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc przedstawił  władze NSZZ „Solidarność” na nową kadencję, kolejno prezentując członków Prezydium ZR wraz z zakresem ich obowiązków. Następnie przewodniczący przechodząc do zmian w Statucie NSZZ „Solidarność” poinformował, iż właśnie zostały one zarejestrowane w Sądzie w Gdańsku, a więc od tego momentu są one obowiązujące. Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie kadencji w Związku z czterech do pięciu lat. W związku z tym można już oficjalnie ogłosić, iż zeszłoroczne wybory były przeprowadzone na kadencję 2018-2023. W kolejnej części spotkań zostały omówione zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz w sposobie rozliczania organizacji związkowych z Urzędem Skarbowym. Szczególnie ten drugi temat wzbudził wiele emocji, gdyż od stycznia tego roku zeznanie podatkowe CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe można składać jedynie drogą elektroniczną. O ile sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej można wysłać do Urzędu Skarbowego za pomocą podpisu potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, co nie generuje dodatkowych kosztów, o tyle CIT-8 można wysłać jedynie drogą elektroniczną opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym tzw. „podpisem certyfikowanym”, który należy zakupić. Przewodniczący W. Krenc obiecał przewodniczącym OZ, iż Region będzie pomagał organizacjom w rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym, a więcej szczegółów na ten temat skarbnicy OZ będą mogli uzyskać podczas szkoleń dla skarbników, które odbywają się w Regionie Ziemia Łódzka. Kolejnym tematem poruszanym podczas spotkań były zmiany w sposobie przekazywania składek członkowskich do regionów. Zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko poinformował zebranych o  uchwale nr 2 XXIX KZD, która zobowiązuje wszystkie organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” do złożenia u swoich pracodawców pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej zarządowi regionu i Komisji Krajowej bezpośrednio na konto zarządu regionu. Organizacje związkowe, które posiadają konto bankowe w Zarządzie Regionu, a więc ich składki są już bezpośrednio przekazywane do Regionu, takiego wniosku składać nie muszą. W dalszej części spotkań członek Prezydium ZR Przemysław Gręda przekazał informacje dotyczące Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i powiązanymi z nimi kartami rabatowymi na stacjach paliw LOTOS oraz szkoleń związkowych. Członek Prezydium Michał Karolczyk poinformował związkowców o konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy oraz nagrodzie Pracodawca Przyjazny Pracodawcom. M. Karolczyk przypomniał również o inicjatywie, jakiej podjął się NSZZ „Solidarność”, czyli pełnieniu straży przy Grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, prezentując harmonogram dyżurów dla Regionu Ziemia Łódzka. Na koniec spotkań zastępca przewodniczącego ZR Ireneusz Wach wystąpił z apelem do związkowców o przekazywanie adresów mailowych, które będą służyły do przekazywania informacji wewnątrzzwiązkowej. I. Wach omówił również krótko kanały i narzędzia stosowane w Regionie Ziemia Łódzka do przekazywania istotnych dla członków związku informacji.

"Solidarność" w biurach poselskich

4 lutego br odbyła się ogólnopolska akcja NSZZ „Solidarność” polegająca na odwiedzaniu biur poselskich posłów Prawa i Sprawiedliwości i wręczaniu im postulatów NSZZ „Solidarność”;

W Regionie Ziemia Łódzka postulaty wręczali członkowie Prezydium ZR oraz przewodniczący Podregionów; Poseł Beacie Matusiak-Pielucha, w jej biurze w Pajęcznie, postulaty wręczył przewodniczący Podregionu Wieluń Jan Cieślak, a posłowi Markowi Matuszewskiemu w zgierskim biurze przewodniczący Podregionu Zgierz Janusz Szmurlik; Ponadto zastępcy przewodniczącego ZR ZŁ Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach wręczyli postulaty dyrektor Biura wicepremiera Piotra Glińskiego oraz w sekretariacie biura poseł Joanny Kopcińskiej; Członkowie Prezydium ZR ZŁ Przemysław Gręda oraz Michał Karolczyk postulaty przekazali dyrektor biura poseł Alicji Kaczorowskiej, a przewodniczący Podregionu Kutno Wiesław Taraska postulaty przekazał w sekretariacie wieluńskiego biura posła Tadeusza Wozniaka.

Posłowi Waldemarowi Budzie kilka dni wcześniej postulaty wręczył przewodniczący ZR ZŁ Waldemar Krenc.

Apel „Solidarności” przyniósł skutek

22 czerwca 2018 r delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, który odbywał się w Sieradzu, wystosowali Apel w sprawie wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę; Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od Pana Ministra Stanisława Szweda, z informacją,  iż przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która przewiduje od 1 stycznia 2020 r wyłączenie tzw dodatku stażowego z kategorii minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie projekt ustawy jest przedmiotem opiniowania i konsultacji publicznych.

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuje, że w spotkaniu zorganizowanym przez minister edukacji Annę Zalewską 7 stycznia 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie uczestniczył przedstawiciel sekcji Roman Laskowski, który odczytał oświadczenie dotyczące projektu rozporządzenia MEN z 28 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pełny tekst oświadczenia tutaj.

Nekrolog

Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2018 r, w wieku 59 lat, po krótkiej chorobie zmarł

 

ŚP ADAM GŁOWACKI

 

członek Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim,

delegat na WZD Regionu Ziemia Łódzka.

W latach 1980-81 był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 3 w Głownie. Internowany 14 grudnia 1981 r., osadzony w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, a następnie w Łowiczu. Po internowaniu, na podstawie Uchwały o Stanie Wojennym został zwolniony z pracy w WZM. Działał w forum „Znak” przy kościele św. Teresy w Łodzi oraz dostarczał prasę podziemną na teren Głowna i okolic.

 

Wyrazy najgłębszego współczucia

RODZINIE

składają członkowie i pracownicy

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>