Czytaj prasę

 

Aktualności

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

 

ŚP JAN STEFAŃSKI

 

Współzałożyciel i wiceprzewodniczący „Solidarności” w Łódzkich Zakładach Kinotechnicznych „Prexer”; Działacz opozycji antykomunistycznej, odznaczony Medalem „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989”.

Wyrazy współczucia

RODZINIE

składa

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 października 2021 r. (wtorek) o godz. 12:30. na Cmentarzu Rzymskokatolickim św. Anny – Zarzew, ul. Lodowa w Łodzi.

Nekrolog

Z głębokim żalem żegnamy

 

ŚP ZBIGNIEWA OSTROWSKIEGO

 

Przewodniczącego Tymczasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej Papierników w roku 1980, Przewodniczącego  KZ  NSZZ „Solidarność” w Centralnym Biurze Technicznym Przemysłu Papierniczego w Łodzi w roku 1981, Delegata na WZDR ZŁ NSZZ „Solidarność” i Przewodniczącego Regionalnej Komisji Mandatowo-Wyborczej w roku 1981 oraz Członka Komisji ds Wyborów Regionalnych Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w latach 1989 – 1990.

Wyrazy współczucia

RODZINIE

składa

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka

24 września br w Zduńskiej Woli – Karsznice odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; Obrady zostały poprzedzone mszą świętą w miejscowej parafii rzymskokatolickiej pw Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył duszpasterz ludzi pracy, kapelan łódzkiej „Solidarności”, ks Grzegorz Michalski; Po mszy delegaci udali się do Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach, gdzie odbyły się obrady.

 

Gośćmi Walnego Zebrania byli poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Zięba, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski, a także poprzedni przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik i Janusz Tomaszewski. Ze względu na ważne obowiązki, na Walne Zebranie Regionu Ziemia Łódzka nie mogli przybyć sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Obydwaj przesłali listy do delegatów Regionu Łódzkiego, które odczytał przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. W pierwszej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście.

 

W kolejnej części, kolejno, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Piotr Ścieśko przedstawił informację z prac RKW, przewodniczący W. Krenc z prac Zarządu Regionu, a przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Teresa Kempska z prac RKR. Następnie odbyło się rozpatrywanie uchwał i wniosków i dyskusja nad nimi.

Delegaci Regionu łódzkiego przyjęli 7 stanowisk, w tym m.in. ws. realizacji Postulatów Sierpniowych, w którym analizując realizację Postulatów Sierpniowych, stwierdzili, iż po czterdziestu jeden latach od buntu ludzi pracy wciąż niezbędna jest kontynuacja dzieła rozpoczętego w Sierpniu 1980 roku.

W kolejnym stanowisku dotyczącym 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego delegaci złożylihołd Ofiarom stanu wojennego oraz wszystkim tym, którzy oddali życie i zdrowie dla ideałów „Solidarności”. Stwierdzili jednocześnie iż niemożliwe jest budowanie wolnej Polski bez sprawiedliwego zadośćuczynienia za krzywdy, jakie doznali bojownicy o wolność Polski.

Trzecie stanowisko podjęte na WZDR dotyczyło prób obejścia przez sieci handlowe ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Stwierdzono w nim, iż działania sieci handlowych spowodowały konieczność nowelizacji wyżej wymienionej ustawy i zwrócili się do Senatu RP o przyspieszenie procesu legislacyjnego, aby nowelizacja mogła jak najszybciej wejść w życie.

Delegaci Regionu Ziemia Łódzka nie pozostali bierni wobec bulwersującej decyzji TSUE nakładającej na Polskę drastyczne kary za nie zamknięcie Kopalni Turów. Podjęli stanowisko, w którym zażądali od TSUE oraz KE  przestrzegania obowiązującego traktatu Unii Europejskiej.

Ponadto podjęte zostały także stanowiska, w których zwrócono się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w celu zmiany przepisów dotyczących rozliczenia organizacji związkowych w Urzędzie Skarbowym oraz o podjęcie prac nad zmianami w przepisach związkowych umożliwiających przyjmowanie nowych członków w poczet związku na podstawie elektronicznej deklaracji członkowskiej. Na koniec delegaci przyjęli stanowisko, w którym zwrócono się o wsparcie Komisji Krajowej w rozmowach z rządem RP o wypełnienie zobowiązań, wobec grupy zawodowej nauczycieli, odzwierciedlających społeczną rangę tego zawodu.

82 rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę

17 września, w 82 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" wspólnie z Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi zorganizował uroczystość przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi; Obchody rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przywitaniem gości; Następnie głos kolejno zabierali wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, przewodniczący ZR ZŁ Waldemar Krenc oraz na zakończenie były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, który był inicjatorem powstania Pomnika Ofiar Komunizmu.

W uroczystości, oprócz wcześniej wymienionych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji państwowych, służb mundurowych oraz liczna grupa młodzieży szkolnej. W uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność", służb mundurowych oraz łódzkich szkół. Po wysłuchaniu wystąpień zaproszonych gości delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki oraz znicze.

Emerytury stażowe – Podpisy zbieramy na dworcach PKP

W dniu 16 września br (czwartek) w godzinach 13-17 na dworcach kolejowych Łódź-Kaliska oraz Łódź-Fabryczna będzie można złożyć podpis popierający projekt „Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych";

Projekt ustawy przygotował NSZZ „Solidarność”, a zakłada on  wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia, czyli odpowiedniego stażu – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Podpisy można składać także w siedzibie Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18, pok. 311 (III piętro): poniedziałek 9-17, wtorek – piątek godz. 8-16

oraz w siedzibach Podregionów:

- Kutno, ul. G. Narutowicza 11: poniedziałek - piątek w godz. 11-15

- Ozorków, ul. Listopadowa 9a: wtorek, środa w godz. 9-11

- Pabianice, ul. R. Traugutta 2: poniedziałek - piątek w godz. 10-13

- Radomsko, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 27: poniedziałek - piątek w godz. 8-15

- Sieradz, ul. T. Kościuszki 5: poniedziałek - piątek w godz. 15-17

- Wieluń, ul. Palestrancka 5/2: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13-16

- Zduńska Wola, ul. J. Kilińskiego 17: poniedziałek - piątek w godz. 8-14

- Zgierz, ul. Łęczycka 24: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9-12.

 

Listę z wykazem osób do składania podpisów można również pobrać ze strony internetowej Regionu Ziemia Łódzka: www.solidarnosc.lodz.pl.

Wypełnione listy należy dostarczyć do siedzib NSZZ "Solidarność" w Łodzi lub Regionie. Adresy jak wyżej.

Obchody powstania "Solidarności" w Łodzi

31 sierpnia br Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zorganizował obchody 41 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”; Tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele oo jezuitów w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60, której przewodniczył metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś; Po mszy świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali przed  „Pomnik-Krzyż” Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem pw Podwyższenia Świętego Krzyża, gdzie odbyła się dalsza część  uroczystości.

Tam zebrani wysłuchali przemówienia okolicznościowego przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemara Krenca, po czym złożyli kwiaty na pomniku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele obecnych i byłych władz „Solidarności” na czele z pierwszym przewodniczącym łódzkiej „Solidarności” Andrzejem Słowikiem, a także uczestnicy wydarzeń sprzed 41 lat. Ponadto w obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym m.in. poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński i wicemarszałek województwa łódzkiego Robert Baryła. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, a także mieszkańcy Łodzi, których nie wystraszyła niesprzyjająca, jak na sierpień pogoda. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”.

Emerytura za staż

Trwa akcja zbierania podpisów popierających projekt "Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw”; Projekt zakłada wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia, czyli odpowiedniego stażu – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
Udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania (wraz z kodem pocztowym) oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu.
 
Podpisy były zbierane na ulicach Łodzi, a także podczas obchodów rocznicowych - strajku w łódzkim MPK (26 sierpnia) oraz powstania NSZZ "Solidarność" (31 sierpnia).
Podpisy można składać w w zakładach pracy, gdzie działają organizacje NSZZ "Solidarność" (należy zgłosić się do przedstawiciela Komisji Zakładowej), a także w siedzibie Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18, pok. 311 (III piętro): poniedziałek 9-17, wtorek – piątek godz. 8-16.
 
Ponadto podpisy można składać w siedzibach Podregionów:
  • Kutno, ul. G. Narutowicza 11: poniedziałek - piątek w godz. 11-15
  • Ozorków, ul. Listopadowa 9a: wtorek, środa w godz. 9-11
  • Pabianice, ul. R. Traugutta 2: poniedziałek - piątek w godz. 10-13
  • Radomsko, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 27: poniedziałek - piątek w godz. 8-15
  • Sieradz, ul. T. Kościuszki 5: poniedziałek - piątek w godz. 15-17
  • Wieluń, ul. Palestrancka 5/2: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13-16
  • Zduńska Wola, ul. J. Kilińskiego 17: poniedziałek - piątek w godz. 8-14
  • Zgierz, ul. Łęczycka 24: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9-12.
 
 


 << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76   starsze >>