Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 21 grudnia 2009 r.

 

 

ws. zwolnień pracowników w Spółce Przewozy Regionalne

 

 

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko dokonywanym zwolnieniom pracowników przez Zarząd Spółki Przewozy Regionalne. Dokonywanie zwolnień z pracy pracowników, i to w okresie przed świętami Bożego Narodzenia, jest szczególnie cynicznym aktem przedmiotowego traktowania pracowników, podjętym z naruszeniem:

-        zapisów podpisanego przez spółkę porozumienia z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie niedokonywania wypowiedzeń umów o pracę do czasu podpisania paktu gwarancji pracowniczych,

-        zapisów art. 8 kodeksu pracy, to jest współżycia społecznego.

 

            Działania podjęte przez Zarząd Spółki są aspołeczne i nakierowane na ograniczenie wydatków wyłącznie kosztem pracowników, bez jakichkolwiek uprzednich konsultacji społecznych, dotyczących planowanej restrukturyzacji firmy, pomimo prawnego obowiązku.

            Wyżej wymienione działania Zarządu Spółki spowodowały, że w dniu 14 grudnia 2009 r. grupa pracowników postanowiła przystąpić do protestu głodowego.

            Wobec powyższego wzywamy Zarząd Spółki do przestrzegania zapisów porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi w dniu 27 maja 2009 r. i zaprzestania dokonywania zwolnień pracowników oraz wycofania wypowiedzeń dotychczas dokonanych, a także zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników Spółki Przewozy Regionalne.

            Ponadto wzywamy Zarząd Spółki do pilnego podjęcia niepozorowanego dialogu i przedłożenia związkom zawodowym planu restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne.