Odszkodowania dla internowanych i uwięzionych

za działalność antykomunistyczną w latach 80-ych

 

Sejm RP w dniu 19 września 2007 r. przegłosował ustawę, która uznaje za nieważne wszystkie akty internowania, wyroki sądów cywilnych i wojskowych po 13 grudnia 1981 r. oraz umożliwia dochodzenie odszkodowań finansowych za utracone zdrowie i zadośćuczynienie, za poniesione krzywdy.

 

Wielu z Nas czekało na tę ustawę. My pokolenie SOLIDARNOŚCI po 25 latach niecierpliwych oczekiwań tracąc powoli wiarę, że ktokolwiek upomni się, za okaleczonymi, więzionymi, pozostawionymi na 1000 złotowych emeryturach i rentach uzyskaliśmy wreszcie zadośćuczynienie – czytamy na stronie internetowej : www.internowani.pl

Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia sądu albo kolegium, czy też

wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r.

w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną

szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania orzeczenia albo

decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

Odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

wynikłe z orzeczeń albo decyzji o internowaniu nie mogą łącznie przekroczyć kwoty

25 000 zł. Przyznane może być odszkodowanie i zadośćuczynienie wyłącznie w oparciu

o jeden tytuł spośród wymienionych, czyli za skazanie (aresztowanie) albo za internowanie.

Żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić odpowiednio w sądzie

okręgowym lub wojskowym sądzie okręgowym, który wydal postanowienie

o stwierdzeniu nieważności orzeczenia, w terminie roku od daty jego uprawomocnienia

się. Jest to jednak termin instrukcyjny. Roszczenia odszkodowawcze przewidziane w tej

ustawie nie ulegają przedawnieniu.

Odszkodowanie należy się z powodu na przykład utraty zarobków za okres

pozbawienia wolności, czy zwolnienia z pracy wskutek internowania (najczęściej ten fakt

miał miejsce po zwolnieniu), za opóźnienie w karierze zawodowej przez czas pozbawienia

wolności i za sam fakt pozbawienie wolności (zadośćuczynienie).

Wg ustawy, sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności; a postępowanie wolne jest od kosztów.

 

Pragnąc wyjść z pomocą wszystkim zainteresowanym osobom w naszym Regionie Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej przesłał informację na temat możliwości domagania się odszkodowań za skazania i internowania, opracowaną przez prawnika, znanego działacza opozycji antykomunistycznej z lat osiemdziesiątych, mec. Rafała Kasprzyka do wszystkich, których adresem dysponowaliśmy – mówi sekretarz ZR Henryk Marczak - Ci którzy nie otrzymali tych informacji drogą pocztową proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu Zarządu Regionu w Łodzi ul. Kamińskiego 18.