Czytaj prasę

 

Aktualności

Stanowisko ZR ws. sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CP-L w Łodzi

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom WOMP CP-L w Łodzi.

            Jednocześnie Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec postawy pracodawcy, który od 2008 roku nie dał nawet waloryzacji wynagrodzeń. Od 10 lat wszelkie zmiany wynagrodzeń następowały poprzez ich wywalczenie na drodze sporów. Tylko pod  groźbą strajku, bądź na skutek innych akcji protestacyjnych pracodawca brał pod uwagę złą sytuację finansową swoich pracowników.

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” szczególnie oburzony jest postawą dyrektora WOMP CP-L w Łodzi, który nie wyraża zgody na podwyżkę płac pracownikom, choć sam przyjął nagrodę w wysokości ponad trzydziestu tysięcy złotych wypłaconą ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Uznać należy zatem, że sytuacja finansowa jednostki jest na tyle dobra, iż nie ma przeszkód do podwyższenia wynagrodzeń pracownikom WOMP CP-L w Łodzi.

            Postawa dyrektora nie przyczynia się do osiągnięcia porozumienia, a jedynie eskaluje konflikt w zakładzie. Wobec powyższego Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zwraca się do Marszałka Województwa Łódzkiego, jako organu założycielskiego, o spowodowanie aby Dyrektor WOMP CP-L w Łodzi uznał roszczenia płacowe pracowników podwyższając ich wynagrodzenia.

Stanowisko Prezydium ZR ws. ujawniania listy imiennej członków związku przez pracodawcę w MOPS Filia Łódź - Widzew w Łodzi

            Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec ujawnienia imiennych list osób przynależących do związków zawodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

            Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przypomina, że zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 czerwca 2008 roku, dane osobowe ujawniające przynależność do związku zawodowego należą do kategorii danych tzw. „szczególnie chronionych” wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

            Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” żąda od Dyrektora MOPS w Łodzi wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które podjęły decyzje o ujawnieniu imiennych list członków naszych organizacji.

Łódzka "Solidarność" u nowego Proboszcza

W piątek, 7 października przewodniczący Waldemar Krenc , wiceprzewodniczący Bogdan Osiński oraz sekretarz Ireneusz Wach w imieniu łódzkiej „Solidarności” powitali  nowego Proboszcza Ojców Jezuitów w Łodzi - ojca superiora księdza Kazimierza Kubackiego.

O. Kazimierz Kubacki przez ostatnie pięć lat był Proboszczem  w parafii św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, we wrześniu został mianowany Proboszczem Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.

W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc życzył nowemu Proboszczowi owocnej posługi w Parafii tak ważnej dla łodzian, skąd wywodził się nieodżałowany, zmarły w grudniu 2004 roku, ks. Stefan  Miecznikowski.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Energetyce Cieplnej w Wieluniu otrzymała pismo od pracodawcy, z którego wynika, że zdaniem prezesów działalność prowadzona przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” stoi w sprzeczności z prawem.

Powód? Liczba członków związku jest mniejsza niż 10 osób, co wg prezesów, jest przesłanką, że działalność organizacji jest niezgodna z prawem. W związku z tym wystosowali pismo do Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej o wykreślenie ww. organizacji z Rejestru Organizacji oraz m.in. cofnięto zgodę na korzystanie z lokalu przydzielonego na działalność związkową.

W tym miejscu trzeba nadmienić, iż wyłącznie właściwe struktury związku zawodowego mogą podjąć decyzję o zakończeniu działalności związkowej.  Ponieważ według związkowców doszło do niedopuszczalnej ingerencji pracodawcy w niezależną od niego działalność związkową Zarząd Regionu ZŁ  NSZZ „Solidarność” złożył do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wniosek o wszczęcie postępowania karnego z powodu utrudniania wykonywania działalności związkowej przeciwko Prezesowi i wiceprezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wieluniu.

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Rady Miejskiej w Łodzi

ZBIERAMY PODPISY pod Obywatelskim Projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółki z oo.

Miasto Łódź ogłaszając drugi przetarg na zbycie udziałów ZDiI Sp. z o.o. zrezygnowało z gwarancji pracowniczych. Wynegocjowanie pakietu socjalnego z Organizacjami Związkowymi było warunkiem koniecznym dla oferenta w pierwszym przetargu.

Obowiązująca treść uchwały Rady Miasta Łodzi nie gwarantuje zabezpieczenia warunków socjalnych i gwarancji zatrudnienia dla pracowników ZDiI.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZDiI Sp. z o.o. zmierzające do zagwarantowania przy sprzedaży zakładu jak najlepszych warunków dla pracowników.

Pomóżmy pracownikom Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. składając swój podpis popierający projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały RM w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź udziałów Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Spółki z o.o.

Uwaga, podpisy mogą składać osoby zameldowane w Łodzi.

Stanowisko Prezydium ZR ws. ZDiI 

szczegóły w komunikacie

lista popierających

W rocznicę śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki

Jak co roku, 19 października - w rocznicę tragicznej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w kościele pw św Stanisława Kostki    w Warszawie na Żoliborzu (ul Hozjusza 2).

Godz. 17.00 Ks. dr hab. Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego: „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko – obecność w życiu Kościoła”

Godz. 17.30 – Powitanie pocztów sztandarowych

Godz. 18.00 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego

Po Mszy świętej otwarcie i poświęcenie Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Jerzy Popiełuszki.

Szczegóły dotyczące wyjazdu czytaj w komunikacie

 

W intencji ofiar komunizmu

17 września przypadała 72 rocznica sowieckiej napaści na Polskę.

Przy Pomniku Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi przedstawiciele „Solidarności” oraz Związku Sybiraków wspólnie złożyli kwiaty w intencji ofiar sowieckiej okupacji.

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentował sekretarz Ireneusz Wach, a w imieniu Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków wiązankę złożył prezes Stanisław Jurkin. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, wojewoda Jolanta Chełmińska oraz wiceprezydent Krzysztof Piątkowski, młodzież szkolna, kombatanci oraz Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności”.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>