Czytaj prasę

 

Aktualności

Nieprawidłowości w Lidl

Przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc w marcu ubiegłego roku złożył doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w związku z łamaniem praw związkowych i pracowniczych w sklepach sieci „LIDL”; Inspekcja pracy skontrolowała dwa sklepy tej sieci, a  w wyniku kontroli stwierdzono wiele naruszeń prawa pracy, w tym między innymi polegające na zatrudnianiu pracowników ponad  przeciętne 5 dni w tygodniu, zatrudnianie pracowników sklepów dwukrotnie w ciągu tej samej doby, czy też nieprawidłowego sporządzania harmonogramu czasu pracy.

Uwagi PIP dotyczyły również nieprzestrzegania przepisów bhp, takich jak brak szkoleń, brak środków ochrony indywidualnej, brak zapoznania z oceną ryzyka zawodowego, brak pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Pracy wydała odpowiednie nakazy, a w 2015 roku zostaną przeprowadzone w tych placówkach rekontrole.

Pełny tekst pisma PIP prezentujemy tutaj.

Wybory SIP w .... prywatnym samochodzie

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w JYSK Centrum Dystrybucji Radomsko zostały przeprowadzone przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną na drodze dojazdowej do firmy przy panującym na dworze mrozie 30 stycznia br w godzinach od 05:00 do 15:00.

Za lokal wyborczy posłużył prywatny samochód osobowy, gdyż pracodawca nie wyraził zgody na przeprowadzenie wyborów SIP na terenie zakładu pracy, pomimo iż Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Pracodawcy z wnioskiem o udostępnienie lokalu.

W zakładzie działa dwóch  społecznych inspektorów pracy wybranych w kwietniu ub. roku. Z uwagi na strukturę firmy zakładowa „Solidarność” ustaliła dodatkowo 5 miejsc mandatowych. Pracodawca stwierdził, iż może uznać jedynie wybory dwóch dodatkowych sip-owców i na inny wariant nie wyraża zgody.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy, (Art. 6. Pkt  6) wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów, a zakład pracy jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań.

W dniu wyborów w radomszczańskim JYSK-u zgłoszonych zostało czterech kandydatów, którzy dostali poparcie załogi. Prezes nie uznał wyników wyborów. Komisja Zakładowa NSZZ „S” zgłosiła sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Łódzka „Solidarność” uczciła ofiary dwóch zbrodniczych systemów

Przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w dniu 19 stycznia złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy ulicy Anstadta w Łodzi, aby uczcić ofiary dwóch zbrodniczych systemów.

Pomnik usytuowany jest przed szkołą, w której w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba GESTAPO, a po wyzwoleniu budynek ten przekazano komunistycznej policji politycznej UBP (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego).

Również 19 stycznia przy Pomniku Martyrologii na Radogoszczu odbyły się obchody 70. Rocznicy spalenia więźniów Radogoszcza zorganizowane przez władze Łodzi. W tym miejscu w nocy z 17 na 18 stycznie 1945 roku niemiecka załoga więzienia wymordowała 1500 polskich więźniów. W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności”, przed tablicą upamiętniającą pomordowanych, kwiaty złożył sekretarz ZR Ireneusz Wach.

Złożone kwiaty to hołd wszystkim poległym i pokrzywdzonym przez prześladowców naszej Ojczyzny.

Obrady Sztabu Protestacyjnego NSZZ Solidarność w Katowicach - ogłoszono pogotowie strajkowe w całym kraju

Dzisiaj o godzinie 12 (piątek, 16 stycznia) w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach rozpoczął obrady sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, składający się z szefów wszystkich regionów i sekretariatów branżowych.

Zapadły już pierwsze decyzje co do działań mających na celu wsparcie dla strajkujących górników. Zostało ogłoszone pogotowie strajkowe w całym kraju. Początkowo akcja protestacyjna ma polegać na oflagowaniu zakładów pracy oraz prowadzeniu kampanii informacyjnej wyjaśniającej przyczyny protestu. Wzywamy wszystkie organizacje związkowe do przyłączenia się do akcji protestacyjnych i oflagowania swoich zakładów pracy.

Stanowisko Prezydium ZR ZŁ NSZZ Solidarność ws. protestu w Kompanii Węglowej

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się z górnikami i w pełni popiera protest związków zawodowych broniących miejsc pracy (pełny tekst stanowiska Prezydium poniżej).

Święto Trzech Króli

Uroczyste obchody Święta Objawienia Pańskiego zwane Świętem Trzech Króli stały się już tradycją w naszym mieście; kolejny raz dzięki, Stowarzyszeniu Powrót Trzech Króli, mieszkańcy Łodzi mogą uczestniczyć w obchodach najstarszego, a jednocześnie jednego z najważniejszych Świąt Chrześcijańskich oraz oddać hołd Dzieciątku Bożemu.

6 stycznia 2015 roku wraz ze Stowarzyszeniem Trzech Króli zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach tego święta. Poniżej przedstawiamy program obchodów:

godz. 11.00 - Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. Kilińskiego 228 pod przewodnictwem ks. Abp Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego

godz. 12.00 - Anioł Pański pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego

godz. 12.20-13.15 - Przemarsz orszaku i śpiewanie kolęd, po drodze scenki na platformach:

- Herod i Arcykapłani oraz Uczeni w Piśmie

- Aniołowie głoszą Dobrą Nowinę

- Diabły zniechęcają do odwiedzenia Dzieciątka

- Diabły kuszą

- Walka Diabłów z Aniołami – zło atakuje

godz. 13.15 - przy Szopce: Mędrcy składają dary

godz. 13.30-14.00 - Tradycyjna Szopka

Trasa orszaku: Zbiórka uczestników przy kościele MB Fatimskiej (ul. Kilińskiego 228), przemarsz ulicami Zarzewską, Sieradzką, Piotrkowską do Archikatedry Łódzkiej.

Obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W Łodzi obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się mszą świętą w Kościele ojców Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60, której przewodniczył ks bp Adam Lepa.

 

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicą Sienkiewicza pod  „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 38.

Pod Pomnikiem W. Krenc w swoim przemówieniu przypomniał, iż zbrodniarz stanu wojennego, Wojciech Jaruzelski został pochowany z honorami państwowymi, a niedawno zmarły Kazimierz Świtoń, współtwórca wolnych związków zawodowych, został pochowany jedynie asyście sztandarów „Solidarności”.

Na zakończenie obchodów przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zostały zapalone znicze.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>