Czytaj prasę

 

Aktualności

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych - Piotr Duda w Łodzi

28 kwietnia jest obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych; Tego dnia obchody organizowane są na całym świecie; W Polsce ten dzień obchodzony jest z inicjatywy NSZZ „Solidarność” od roku 1991; Tego roku Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zorganizował po raz pierwszy konferencję upamiętniającą ofiary wypadków przy pracy i kontynuuje te działania co roku do dnia dzisiejszego; Zarówno przy organizacji konferencji, jak i w codziennych działaniach zmierzających do ochrony zdrowia i życia pracowników, jak również przestrzegania prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, łódzkiej „Solidarności” partneruje Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi; Ponadto partnerami NSZZ „Solidarność” przy organizacji corocznych konferencji są Instytut Medycyny Pracy imienia Jerzego Nofera w Łodzi oraz łódzki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych mają na celu zarówno upamiętnienie ofiar wypadków przy pracy, jak również zwrócenie szczególnej uwagi na działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia W tym roku, na mocy porozumienia, konferencja z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zorganizowana została wspólnie przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Konferencja przeprowadzona 26 kwietnia br. ze względu na panującą pandemię zorganizowana została w formie on-line. Uczestników konferencji przywitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. Drugiego organizatora konferencji reprezentował Okręgowy Inspektor Pracy Artur Szymbara. Wśród gości biorących udział w konferencji należy wymienić m.in. zastępcę Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego, wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kamila Jeziorskiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę. Po części oficjalnej, w której oprócz przewodniczącego W. Krenca głos zabierali przewodniczący KK P. Duda, zastępca GIP Jarosław Leśniewski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński oraz OIP Artur Szymbara rozpoczęła się główna część konferencji. Jako pierwsza głos zabrała st. insp. Pracy Marta Boguszewska z Sekcji Wypadkowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, która przedstawiła referat „Wypadki przy pracy w 2020 r., w tym przypadki medyczne”. Następnie prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi omówiła „Zawodowe czynniki ryzyka”. Kolejnym prelegentem był Konrad Adamczyk z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, który zaprezentował referat „Prewencja wypadkowa PIP”. W dalszej części konferencji dr Ryszard Szozda z Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawił referat zatytułowany „Czy zawał serca może być przyczyną wypadku przy pracy?”. Na koniec przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Łodzi omówił temat związany z „Prewencją rentową i wypadkową w ZUS”.
 

Porozumienie łódzkiej "Solidarności" z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi

2 kwietnia 2021 roku Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zawarł porozumienie z Okręgowym Inspektoratem pracy w Łodzi; Ze strony NSZZ „Solidarność” porozumienie podpisali przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc oraz zastępca przewodniczącego Piotr Ścieśko; OIP reprezentował Okręgowy Inspektor Pracy Artur Szymbara;

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz ochrony stosunku pracy, popularyzowania dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenia efektywności społecznej kontroli warunków pracy.

Porozumienie przewiduje m.in. współorganizowanie Konferencji „Bezpieczna praca” w ramach obchodów uroczystości związanych ze Światowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Spotkanie przedstawicieli „Solidarności” i OIP było także okazją do omówienia szczegółów dotyczących tegorocznych obchodów ŚDPOWpPiChZ. Ustalono, iż w tym roku konferencja odbędzie się 26 kwietnia w formie wideokonferencji.

Rozliczenia finansowe za rok 2020

CIT-8 również w wersji papierowej

Ogólna zasada jest taka, że CIT-8 sporządzamy i wysyłamy w formie elektronicznej (z elektronicznymi płatnymi podpisami); Jest jednak grupa podmiotów, która uzyskała prawo do złożenia CIT-8 analogowo – czyli sporządzenia go w wersji papierowej z odręcznymi podpisami.

Mówi o tym artykuł 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc organizacje, które:

  • mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

oraz

  • nie składały za 2020 roku żadnego PIT np. w związku z zatrudnianiem lub płaceniem tego podatku za osoby prywatne

mogą składać CIT w formie papierowej. CIT-8 należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego do dnia 31 marca 2021 r.

 

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

·         Bilans,

·         Rachunek Zysków i Strat,

·         Informacje uzupełniające (obejmujące informacje ogólne o Organizacji Związkowej i inne informacje uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z Załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości),

·         Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe w 2021 r. musi zostać przekazane w strukturze logicznej, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane ze sprawozdania należy wprowadzić do odpowiedniego formularza w aplikacji na stronie Ministerstwa Finansów i podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego przez całą Komisję Zakładową lub upoważnione przez Komisję Zakładową Prezydium i wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej. Jest ono dostępne pod adresem:

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Uwaga, bardzo ważne!

Dla sprawozdań kluczowe są terminy!

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 należy sporządzić i podpisać do 31 marca 2021 roku
  2. Uchwałę komisji zakładowej o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy podjąć do 30 czerwca 2021roku
  3. Podpisane sprawozdanie finansowe należy wsłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podpisane w ciągu 10 dni od podjęcia uchwałykomisji zakładowej (ostateczny termin wysłania do 10 lipca 2021 roku, jeżeli uchwała jest z datą 30 czerwca 2021 r.).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Regionem Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”:

tel.   42 6772628,   503 045 032,   509865271

e-mail:   kontakty@solidarnosc.lodz.pl,   wiceprzew1.lodz@solidarnosc.org.pl


 

Cześć i chwała Bohaterom - 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, aby upamiętnić bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, tych którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu, 1 marca br w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożyli wiązankę kwiatów przy Pomniku Ofiar Komunizmu.

Pomnik ten powstał w miejscu szczególnym, gdyż znajduje się naprzeciwko budynku, w którym w latach 1945-1959 mieściła się łódzka siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a więc katownia UB, w której więziono, torturowano i mordowano polskich patriotów.

Wraz z przedstawicielami „Solidarności” wiązankę złożyli również licznie przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, wojska, organizacji społecznych, a przede wszystkim organizacji kombatanckich.

Kwiaty złożyli m.in. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Dariusz Rogut, dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Paweł Wiktorowicz, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, radni PiS w Łodzi, delegaci organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, a także były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, który był pomysłodawcą powstania Pomnika Ofiar Komunizmu.

Kombatantów reprezentował przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Łodzi Mirosław Pejka, a towarzyszył mu członek Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Henryk Obiedziński.

Wiązanki złożyli również przedstawiciele Związku Sybiraków Oddział w Łodzi, Okręgu Łódzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Oddział w Łodzi, Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi oraz Społecznego Komitetu Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Informujemy, iż Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 1 marca o godzinie 11:00 złoży wiązankę kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu, który znajduje się przy alei Anstadta w Łodzi.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma na celu upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Święto zostało ustanowione w roku 2011.


 

Bony DOMS dla „Solidarności” ważne o miesiąc dłużej

Oferta przygotowana na 40-lecie „Solidarności” została przedłużona; Według założeń każdy członek Związku mógł zrealizować w jednym z kilku ośrodków wypoczynkowych specjalny bon; Końcowy termin został wyznaczony pierwotnie na 31 lipca 2021.

W związku z pandemią i wynikającymi z tego obostrzeniami, które wpłynęły na plany wielu rodzin, szefostwo ośrodków DOMS podjęło decyzję o zmianie. Wykorzystanie bonów solidarnościowych został przedłużone do 31 sierpnia 2021.

więcej na ten temat tutaj

Zwycięski strajk łódzkich włókniarek

15 lutego br odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej 50-lecie strajku łódzkich włókniarek; Tablica zawisła na murze budynku dawnej wykończalni przy wejściu do Muzeum Fabryki w Centrum Manufaktura w Łodzi; Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi dr Dariusz Rogut wraz z dyrektorem łódzkiej Manufaktury oraz uczestniczkami strajków sprzed 50 lat; W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich; Łódzką „Solidarność” reprezentowali przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc oraz zastępca przewodniczącego Ireneusz Wach.

Przybyli goście mogli również zapoznać się z wystawami znajdującymi się na rynku Manufaktury, a przygotowanymi przez Oddział IPN w Łodzi. Są to wystawa „Na zakrętach historii. Robotnicy Łodzi 1945-1981” przedstawiając historię powojennych protestów robotniczych w Łodzi i regionie oraz „Łódź ‘71”, która przedstawia sytuacją socjalno-bytową pracowników przemysłu lekkiego w latach 70. Obie wystawy będą dostępne dla zwiedzających do 29 lutego br.

Strajk łódzkich włókniarek wybuchł 10 lutego 1971 r., czyli w dwa miesiące po tragicznych wydarzeniach na Wybrzeżu. Bezpośrednią przyczyną protestu było obniżenie zarobków od początku 1971 roku, co w połączeniu z podwyżkami cen żywności z grudnia 1970 roku spowodowało wyjątkowo tragiczną sytuację pracowników przemysłu lekkiego, wśród których 80 procent stanowiły kobiety. Strajkujący robotnicy domagali się cofnięcia podwyżki cen żywności oraz podwyższenia płac. Jako pierwsi strajk rozpoczęli pracownicy Łódzkich Zakładów Obuwia i Wyrobów Gumowych „Stomil”, a następnie, również tego samego dnia pracownicy Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego (dawna Fabryka Izraela Poznańskiego, a obecnie część kompleksu handlowego „Manufaktura”), które były jednym z największych zakładów przemysłu lekkiego. Władze początkowo zlekceważyły strajkujących. Do rozmów wyznaczono przedstawicieli władz lokalnych, a następnie władz branżowych szczebla centralnego. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, a do strajkujących przyłączały się kolejne łódzkie zakłady włókiennicze. Szacuje się, że w kulminacyjnym momencie w Łodzi strajkowały 32 zakłady i blisko 60 tys. pracowników. Władze centralne w końcu podjęły decyzję o przysłaniu do Łodzi delegacji, której przewodniczył premier Piotr Jaroszewicz. Wprawdzie bezpośrednie rozmowy nie przyniosły rezultatu, jednak skłoniły władze centralne o wydaniu komunikatu w dniu 15 lutego 1971 r. o przywróceniu cen żywności do poziomu sprzed grudnia 1970 r. Po tym komunikacie protestujący uznali, iż cel został osiągnięty i strajk zakończyli.

Ireneusz Wach

na podstawie: https://lodz.ipn.gov.pl/ << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73   starsze >>